Biologie a Geologie


Biologie, Geologie a digitální technologie

Ve vzdělávacích oborech Biologie a Geologie žáci využívají digitální technologie při získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat o živé a neživé přírodě. Žáci ve škole i v terénu získávají informace a data o živé a neživé přírodě, porovnávají je s informacemi v dostupných odborných zdrojích (encyklopediích, databázích, časopisech) a srovnávají je s vlastní zkušeností. Uplatnění nachází využívání virtuálních vzdělávacích prostředí v podobě virtuálních laboratoří, které umožňují sledovat průběh obtížně pozorovatelných přírodních jevů. Žáci třídí a uchovávají získané informace a data ve vhodných formátech a uložištích. Zároveň využívají databáze a webové portály nabízející různé typy biologických a geologických dat (např. taxonomické databáze, ekologické a biogeografické databáze, databáze k uchovávání informací o struktuře proteinů a genů, mapové aplikace a portály). Důležitá je analýza a vyhodnocení různé podoby biologických a geologických dat a vyvozování odpovídajících vědeckých závěrů. Uplatnění nachází množství softwarů, které se liší svojí složitostí a způsobem využití. Ke sdílení informací a dat žáci jako tvůrci digitálního obsahu tvoří články, webové stránky, postery, prezentace, videoklipy a animace pro komunikaci výsledků a průběhu vlastní badatelské činnosti.

V Biologii a Geologii rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • vedeme žáky ke kritickému vyhledávání informací o pozorovaných a zkoumaných organismech a vlastnostech prostředí a k porovnávání vyhledaných informací s informacemi v dalších zdrojích
 • rozvíjíme dovednost žáků analyzovat a interpretovat informace a data a vyvozovat z nich odpovídající závěry
 • vedeme žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu v různých formátech a k jeho sdílení s vybranými lidmi a institucemi v rámci odborných komunit
 • podporujeme žáky v zaznamenávání vlastních či skupinových pozorování a v jejich odesílání do databází výskytu druhů a do digitálních mapových aplikací a portálů
 • seznamujeme žáky s možnostmi využívání digitálních technologií k monitorování kvality životního prostředí, a tím i k předvídání možných dopadů aktivit člověka na přírodu a životní prostředí
 • při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí klademe důraz na etické jednání spojené s využíváním převzatých zdrojů informací a dat
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • získávat a vyhledávat informace a data o zkoumaných organismech a vlastnostech prostředí s využitím dostupných databází a dalších odborných zdrojů včetně online virtuálních prostředí a animací přírodních jevů
 • třídit vyhledané informace a data podle zvolených kritérií s využitím vhodných formátů a aplikací
 • cloudových uložišť nebo uložišť na pevném disku; využívat databáze, které jsou určeny různým typům biologických a geologických dat
 • analyzovat a interpretovat získané informace a data s využitím běžných tabulkových procesorů i online dostupných programů pro simulaci reálných přírodních jevů
 • na základě osvojených poznatků a zkušeností z biologie a geologie kriticky hodnotit informace a data šířená v přímé (běžné mezilidské) nebo mediální komunikaci
 • sdílet průběh a výsledky vlastního či skupinového výzkumu se spolužáky i s virtuální vzdělávací komunitou; efektivně komunikovat pomocí dostupných webových aplikací

Rozvoj digitální kompetence v Biologii a Geologii ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitálních kompetencí
 • vedeme žáky ke kritickému využívání a aktivnímu utváření informačních zdrojů o živé a neživé přírodě a ke spolupráci při sdílení utvářených informačních zdrojů s odbornými komunitami přírodovědců prostřednictvím digitálních aplikací a webových portálů
 • zařazujeme do výuky aktivity, během nichž žáci pracují s otevřenými daty v různých biologických databázích a digitálních mapových portálech, podporujeme žáky k přispívání do těchto databází a portálů
 • klademe důraz na rozvoj dovednosti žáků přehledně uchovávat a třídit informace a data o zkoumaných organismech a prostředí tak, aby poskytovaly zdroj informací pro další učení a poznávání přírody
 • vedeme žáky k rozpoznávání problémů, při jejichž řešení žáci účelně využívají digitální technologie ke zjišťování vybraných parametrů životního prostředí a k navrhování možností pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu přírody
 • zapojujeme žáky do využívání multimediálních programů a aplikací umožňujících zkoumat obtížně pozorovatelné přírodní jevy a objekty a vyhodnocovat průběh a výsledky zkoumaných přírodních jevů
 • rozvíjíme dovednost žáků komunikovat výsledky a průběh vlastního biologického a geologického výzkumu s odbornou komunitou prostřednictvím různých digitálních technologií a prostředků pro komunikaci a sdílení
 • podporujeme žáky v osvojování pravidel pro využívání digitálních technologií ve škole i mimo školu tak, aby napomáhala aktivnímu učení a rozvoji poznání v budoucím profesním i osobním životě
 • vedeme žáky k tomu, aby digitální technologie používali s ohledem na přírodu a životní prostředí a aby s digitálními zařízeními nakládali udržitelně
 • vytváříme podmínky pro realizaci komplexních zkoumání živé a neživé přírody v rámci skupinových i individuálních projektů školní i meziškolní povahy, během nichž žáci využívají digitální technologie k plánování, realizaci a vyhodnocování vlastní badatelské činnosti
 • vedeme žáky k tomu, aby při zpracování výsledků vlastní i skupinové badatelské činnosti dodržovali autorská práva a citovali informační zdroje podle mezinárodně uznávané citační normy