Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura a digitální technologie

Implementace digitálních technologií do vyučování českého jazyka a literatury umožní prohlubování digitální kompetence. Žáci pracují s textovými editory a učí se v nich texty vytvářet a upravovat; jejich činnosti jsou jak receptivní, tak produktivní. Žáci se postupně zdokonalují, pracují s textem, s tabulkami, grafy, obrazovými a zvukovými materiály, které využívají ve svých prezentacích. Pracují také s komunikáty, pro něž jsou charakteristické kombinování jazykového kódu s obrazovým a zvukovým kódem a interakce subjektu se světem populární kultury, mediálních sdělení a reklamy.

Dalším významným rysem využívání digitálních technologií je rozvíjení různých forem komunikace (např. SMS, chat, e-mailová korespondence, sdílení obrázků, hudby, videí ad.). V této souvislosti je třeba zdůraznit význam etického chování v rámci komunikace a také obranu proti nevyžádaným informacím a dezinformacím, proti manipulaci například v reklamě a proti demagogii v politických komunikátech.

V Českém jazyce a literatuře rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že

 • rozvíjíme schopnosti a dovednosti žáků v oblasti tvorby textu, obrazu, videa, zvukových souborů a jejich vzájemného kombinování
 • rozvíjíme čtenářské strategie využívané při recepci a produkci textů z digitálního prostředí
 • vedeme žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií při zálohování důležitých materiálů, vytváření osobního elektronického portfolia, přípravě prezentací
 • vedeme žáky k systematické práci s digitálními zdroji a jejich kritickému posuzování
 • klademe důraz na respektování autorských práv a na etické chování v prostředí elektronické komunikace
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • vyhledat, zpracovat a využít informace z digitálních zdrojů jak v předmětu český jazyk a literatura, tak ve všech ostatních předmětech, uvědomovat si vzájemné vztahy mezi informacemi a jejich propojení v rámci různých vyučovacích předmětů
 • vytvořit vlastní prezentaci na základě informací, textů, obrazových i zvukových materiálů z digitálního prostředí; získané informace umět kriticky posoudit, uspořádat a doplnit je vlastními postřehy, poznámkami a názory
 • komunikovat přiměřeně vzhledem ke komunikační situaci a k adresátovi, používat vhodný kód v komunikaci (spisovný jazyk, nespisovný jazyk, slang ad.)
 • pracovat v týmu podle zadání, respektovat názory ostatních v komunikaci a umět asertivně vyjádřit svůj názor a podložit jej vhodnými argumenty
 • pracovat kriticky s komunikáty z digitálního prostředí, ověřovat zdroje informací a jejich pravdivost, rozlišovat mezi fakty a názory, rozpoznat manipulaci a demagogii

Rozvoj digitálních kompetencí v Českém jazyce a literatuře ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií
 • vedeme žáky k aktivnímu využívání digitálních technologií, klademe důraz na vyhledávání informací z důvěryhodných zdrojů a na jejich kritické posuzování
 • vedeme žáky k respektování autorských práv, k ochraně vlastních autorských práv a k ochraně vlastní digitální identity
 • podporujeme žáky v tvorbě osobního digitálního portfolia
 • zařazujeme do výuky úlohy a projekty, které žáci mohou řešit v digitálním prostředí
 • vedeme žáky k využívání audiovizuálních prvků v přípravě interaktivních prezentací; podporujeme je v tom, aby využívali aplikace určené pro školní výuku i domácí přípravu a aby je sami vytvářeli
 • podporujeme komunikativní dovednosti žáků prostřednictvím digitálních technologií, vedeme žáky k využívání serverů, programů, aplikací a webových stránek a také k tvorbě školního webu, časopisu, e-zinu ad.
 • podporujeme žáky v kultivované komunikaci na sociálních sítích, vedeme je k aktivnímu vyjadřování vlastního názoru, k argumentaci podložené ověřenými informacemi a k respektování názorů ostatních účastníků komunikace
 • vedeme žáky ke kultivaci mluveného projevu při vytváření vlastních videí, vlogů a podcastů, při práci v redakci školního rozhlasového nebo televizního vysílání
 • motivujeme žáky k tomu, aby využívali digitální technologie k organizování diskusí, literárních besed a společenských akcí