Chemie


Chemie a digitální technologie

Ve vzdělávacím oboru Chemie jsou digitální technologie využívané dvojím způsobem: 1. umožňují získávání, zpracování a vyhodnocování dat, a to jak z již dostupných zdrojů, tak z vlastního pozorování, měření či experimentování; a 2. jsou přirozenou platformou, na níž probíhá učení se oboru. Důležitou schopností žáků je pak získaná data vhodně uchovávat, zpracovávat, interpretovat, sdílet i prezentovat.

Z hlediska získávání dat pokusem se využívají především školní měřicí systémy, dále pak další metody sběru dat využívané v přírodovědném či sociologickém výzkumu (pozorování, rozhovory, dotazník apod.). Podstatná je i schopnost vyhledávat informace, a to jak v chemických databázích, tak prostřednictvím běžného prohlížeče. V této oblasti je důležitá schopnost žáků volit vhodné zdroje, vybírat patřičná klíčová slova, informace kriticky třídit a následně vhodně uchovávat. S oběma uvedenými zdroji dat souvisí potřeba, aby žáci byli schopni obsluhovat software pro analýzu, vyhodnocení i prezentaci dat, tj. aby uměli pracovat s tabulkami, grafy a uměli provádět jednoduché statistické zpracování apod. Významný je i převod dat z měřicích systémů či databází do formátů zpracovatelných v klasickém kancelářském softwaru.

S ohledem na specifické podmínky chemické experimentální činnosti (nebezpečné látky, práce s otevřeným ohněm apod.) je potřeba rozvíjet kompetence nejen ve vztahu k bezpečnosti práce, ale s ohledem na využívání digitálních technologií i k ochraně používaného vybavení. Digitální kompetence tak prostupuje vzdělávacím oborem Chemie nejen směrem k získávání dat a následné práci s nimi, ale již ve volbě vhodného zařízení, které svou povahou odpovídá řešenému problému jak z pohledu jeho nepoškození (chemicky odolný teploměr, vhodné umístění počítače na pracovní ploše apod.), tak z pohledu kvality měření (např. výběr teploměru s odpovídajícím rozsahem, přesností měření, počítání s odchylkami měření).

Uplatnění nacházejí i virtuální vzdělávací prostředí v podobě vzdálených reálných laboratoří (umožňují sledovat a mnohdy i obsluhovat složitější aparatury či přístroje), virtuální laboratoře (včetně virtuální reality) nebo 2D applety simulující širokou paletu témat od struktury hmoty přes zákon zachování energie po měření vlastností roztoků.

V neposlední řadě pak výuka směřuje i k schopnostem a dovednostem výsledky prezentovat, tj. nejen v podobě tabulek, grafů, modelů či simulací, ale i v odpovídajícím zasazení do textu. Výsledkem jsou tak prezentace, postery, články, animace či videa zachycující výsledky vlastní badatelské činnosti.

V Chemii rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že

 • vedeme žáky ke kritickému vyhledávání informací o pozorovaných a zkoumaných látkách a k jejich porovnávání s informacemi v dalších zdrojích, k odhalování s oborem spojených fake news
 • rozvíjíme schopnost žáků využívat digitální měřicí techniku i jiné způsoby sběru dat
 • rozvíjíme dovednost žáků analyzovat a interpretovat informace a data a vyvozovat z nich odpovídající závěry
 • vedeme žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu v různých formátech a jeho sdílení s vybranými lidmi
 • vedeme žáky k vnímání relevance zdrojů (např. reklamní i jiná sdělení o účinnosti pseudofarmakologických přípravků, kosmetiky či naopak škodlivosti běžných látek)
 • při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí klademe důraz na etické jednání spojené s využíváním převzatých zdrojů informací a dat – dodržování autorského práva

Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • vyhledávat informace o chemických látkách či dějích s využitím dostupných databází a dalších odborných zdrojů včetně online virtuálních prostředí a animací
 • třídit vyhledané informace a data podle obsahu a využitelnosti ve vhodných formátech a aplikacích, využívat databáze dat o chemických sloučeninách i databáze odborných textů
 • při experimentální činnosti využívat základní školní měřicí systémy (tj. k počítači či jinému zařízení připojitelné senzory: teploměr, pH metr, sondy plynů, konduktometr apod.)
 • na základě osvojených poznatků a zkušeností z chemie kriticky hodnotit informace šířené v přímé (běžné mezilidské) nebo mediální komunikaci
 • analyzovat a statisticky zpracovávat získané informace a data s využitím běžných tabulkových editorů a dalších online dostupných programů pro simulaci reálných přírodních jevů (např. applety phet.colorado.edu)
 • zaznamenávat a sdílet průběh a výsledky vlastního či skupinového bádání (výzkumu) se spolužáky i s virtuální vzdělávací komunitou, efektivně komunikovat pomocí dostupných aplikací a dalších platforem

Rozvoj digitální kompetence v Chemii ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitální kompetence

 • vedeme žáky k aktivnímu využívání digitálních technologií, konkrétně různých aplikací umožňujících modelování struktury látek či systémů na submikroskopické úrovni, aplikací pro sběr dat při experimentální výuce
 • vytváříme podmínky pro realizaci individuálních i skupinových vzdělávacích projektů či integrovaných tematických programů s přírodovědnou či přímo chemickou tematikou, školní i mimoškolní povahy, ve kterých žáci využívají digitální technologie a sdílené komunikační platformy ke zpracovávání návrhu, obsahu a k realizaci, vyhodnocení a prezentaci
 • vedeme žáky k práci s dostupnými a otevřenými daty v chemických databázích
 • klademe důraz na rozvoj dovedností žáků systematicky vybírat, kriticky třídit a analyzovat chemické zdroje a digitální data (především tabelizovaná data, grafy a diagramy), následně je interpretovat, vizualizovat a uchovávat, aby poskytovaly zdroj informací pro další učení, pochopení a poznávání chemických jevů a procesů
 • podporujeme žáky v organizování společenských akcí, exkurzí, besed a upozorňování na aktuální chemické a environmentální problémy, stejně tak je podporujeme v zapojování do celospolečenské diskuse v digitálním prostředí a přispívání k osvětě v rámci občanského života
 • do výuky zařazujeme učební úlohy a projekty s využitím digitálních technologií, které vedou k prohlubování cizojazyčného a interkulturního porozumění a komunikace; využíváme zdrojů dat v angličtině (příp. jiných jazycích), aplikujeme metodu CLIL
 • nastavujeme žákům pravidla pro využívání digitálních technologií, seznamujeme je s pravidly pro ochranu cizích i vlastních autorských práv a vedeme je k jejich dodržování ve škole i mimo školu