Cizí jazyk a Další cizí jazyk

Cizí jazyk a Další cizí jazyk a digitální technologie

Začlenění digitálních technologií do vyučovacího předmětu Cizí jazyk poskytuje nové možnosti všem aktérům, tedy učitelům i žákům. Rozšiřují možnosti osvojení cizího jazyka a rozvíjení digitální gramotnosti prací s digitalizovanými daty různého typu (číselná, textová, zvuková, obrazová, multimediální data). Digitální technologie pomáhají rozvíjet jazykové dovednosti žáků, a to nejen v oblasti recepce, ale i produkce. Digitální technologie v cizích jazycích podporují aktivní využívání osvojovaného jazyka, komunikaci v daném jazyce a vedou žáka k tvořivému využití jazyka, čímž ho motivují a vyvolávají pocit, že jazyk je k užitku. V návaznosti na základní vzdělávání využívání digitálních technologií při osvojování cizích jazyků usnadňuje žákům orientaci v online prostředí, umožňuje lepší přístup k informacím a dovoluje navazovat kontakty v širokém spektru, čímž je umožněna vyšší mobilita žáků a jejich všestrannější a rychlejší orientace v současném světě. Zkušenosti ze základního vzdělávání a pokročilejší úroveň cizího jazyka umožňují žákům rozvoj digitální gramotnosti napříč všemi předměty, což v praxi cizího jazyka dává prostor pro práci s cizojazyčnými zdroji včetně jejich kritického posouzení.

V Cizím jazyce a Dalším cizím jazyce rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací, samostatnému vyhledávání a snaze posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje (žák vyhledá na relevantních cizojazyčných zpravodajských serverech, např. BBC, Associated Press, Frankfurter Allgemeine Zeitung, články na zadané téma a na základě jejich obsahu si vytvoří svůj názor, který je schopný prezentovat) 
 • vedeme žáky k dalšímu digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných informací a vytváření digitálního obsahu, případně bez opory o jiné zdroje (např. vlastní video nebo prezentace vlastních fotografií) 
 • vedeme žáky k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů
 • vedeme žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka (např. online slovníky) 
 • vedeme žáky k využívání odpovídajících čtenářských strategií vhodných pro digitální čtení, k práci (čtení) v prostředí elektronické obrazovky (posouvání řádků, stránek, sledování odkazů v textu) a k další práci s textem a informacemi 
 • vedeme žáky k práci s klávesnicí pro další cizí jazyky a k formulování písemného vyjádření různými formami 
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?

• vytvořit prezentaci/sdělení na zadané/aktuální téma na základě informací dohledatelných na internetu, a to se všemi náležitostmi včetně odkazů na zdrojové materiály; v prezentaci jsou odlišeny převzaté informace a informace reprezentující vlastní názor žáka

• rozlišit mezi standardními zpravodajskými servery a servery prezentujícími dezinformační weby bulvární obsah 

• dohledat informace k problematice probírané v jiném předmětu (matematice, fyzice, informatice, biologii atd.) a zpracovat je požadovanou formou; zpracovaná témata mohou zahrnovat např. vývoj v oblasti kosmického průmyslu, kvantových počítačů, genetiky, kosmologie či ochrany životního prostředí

• reagovat na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě s vyjádřením svého názoru a argumentů

• využívat adekvátní klávesnici pro daný jazyk k sestavení písemného vyjádření

• komunikovat online s partnerem či se skupinou, která pracuje na projektu, podle přímých pokynů; hledat vysvětlení a pomáhat plnit sdílené úkoly


Rozvoj digitálních kompetencí v Cizím jazyce a Dalším cizím jazyce ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií
 • vedeme žáky k souběžnému osvojování cizího jazyka a využívání digitálních technologií s důrazem na vyhledávání informací z důvěryhodných cizojazyčných zdrojů, jejich kritické posouzení a zpracování
 • motivujeme žáky k řešení úloh, které umožňují tvorbu digitálního obsahu pomocí videa, audia, fotografií, digitálních interaktivních prezentací, blogů apod.
 • podporujeme žáky v tom, aby pomocí digitálních nástrojů sami cíleně plánovali, dokumentovali a monitorovali svůj postup v osvojování si cizího jazyka
 • usilujeme o podporu komunikativních dovedností žáků prostřednictvím různých digitálních technologií; vedeme žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti
 • motivujeme žáky k aktivnímu vyjádření jejich názoru a komentáře, případně k reakci na názory jiných v modelových situacích na sociálních sítích prostřednictvím digitálních technologií

Dozvědět se více

Cizí jazyk a digitální technologie na gymnáziích

Digitální technologie jako nástroj ve výuce cizích jazyků. Článek podává výčet možností, jak rozvíjet digitální kompetence ve výuce cizích jazyků, a přibližuje čtenářům nově doplněný Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume. Součástí jsou příklady rozpracovaných deskriptorů, které mohou školy při rozvíjení digitálních kompetencí využít nebo se jimi inspirovat.

Zapojení m-learningu do jazykového učení studentů gymnázií

Článek se zabývá problematikou microlearningu a jeho využitím ve výuce cizích jazyků. Informace o microlearningu jsou doplněny praktickými ukázkami a doporučenými aplikacemi, kterými lze dosáhnout vyšší efektivnosti ve výuce.

Další cizí jazyk – rozvoj digitální gramotnosti žáků na gymnáziu

Článek se zabývá rozvojem digitální gramotnosti ve výuce dalšího cizího jazyka. Vyučující dalšího cizího jazyka na gymnáziích mají v tomto ohledu poměrně výhodnou pozici, neboť mohou při plánování výuky v oblasti rozvoje digitální gramotnosti zohledňovat znalosti a dovednosti, které si žáci přinášejí z předcházející výuky (jak na základní škole, tak v jiných vyučovacích předmětech na střední škole).