Dějepis


Dějepis a digitální technologie

Ve vzdělávacím oboru Dějepis si žáci osvojují digitální kompetence tím, že využívají své znalosti a dovednosti pracovat s digitálními technologiemi získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjejí. Podporuje se aktivní činnost žáků k posuzování historické reality při práci s historickými zdroji a prameny, ke kritickému hodnocení historických informací, jevů, procesů a problémů. Posiluje se motivace a aktivizace žáků pro jejich vlastní sledování, interpretace a prezentace historických událostí. To směřuje zejména k podpoře žáků lépe vnímat události moderních dějin a problémů současného světa. Žáky je potřebné ve výuce dějepisu vést k zodpovědnému a kritickému používání digitálních technologií, ke schopnosti řešit situace, pokud dochází v digitálním prostředí k nekorektnímu, neetickému nebo protiprávnímu jednání. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali čelit historickým i současným dezinformacím ve zdrojích, když s pomocí digitálního prostředí získávají podstatné informace o historické realitě starších i nejnovějších dějin, konfrontují je s informacemi a daty v dostupných odborných zdrojích (encyklopedie, databáze, časopisy) a porovnávají je s vlastní zkušeností. Žáci třídí, ukládají, zálohují a sdílejí získané historické informace, data a prameny ve vhodných formátech a úložištích.

V Dějepisu rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • vedeme žáky k volbě a účelnému a kritickému využívání digitálních technologií při vyhledávání, třídění a hodnocení digitalizovaných historických informací, zdrojů a pramenů ve vhodných formátech a úložištích
 • vedeme žáky k dalšímu digitálnímu zpracování, ukládání, zálohování a sdílení získaných historických informací a poznatků, k tvorbě vlastního digitálního obsahu a k odpovědnosti při jeho vytváření
 •  klademe důraz na odpovědné a kritické chování a jednání žáků v digitálním prostředí při práci s digitálními historickými zdroji a prameny, archiváliemi, historickými ilustracemi a animacemi, digitálními historickými mapami, portály, dějepisnými materiály a dostupnými online dějepisnými kanály a pořady
 • rozvíjíme dovednosti žáků analyzovat a interpretovat informace a data historických událostí získané v digitálním prostředí a vyvozovat z nich odpovídající závěry
 • vedeme žáky k respektování autorského zákona a k uvádění bibliografických pramenů při užívání, sdílení a šíření historických informací v digitálním prostřed

Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • aktivně a účelně používat k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály a pořady
  • Komentář: Tato dovednost navazuje na stávající výstup v RVP G v tematickém okruhu Úvod do studia historie („žák rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace“) a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.
 • získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat zdroje, data a informace z oblasti historických reálií v digitálním prostředí
 • pracovat s digitalizovanými historickými zdroji a prameny, archiváliemi, historickými ilustracemi a animacemi, digitálními historickými mapami
 • ověřovat pravdivost získaných historických informací, rozpoznávat dezinformační a manipulativní postoje a strategie v digitálním světě
 • vytvořit vlastní prezentaci na historické téma s použitím digitálních technologií na základě dostupných zdrojů na internetu, a to se všemi náležitostmi včetně citací a odkazů na použité zdroje

Rozvoj digitální kompetence v Dějepisu  ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitální kompetence

 • podporujeme žáky v tom, aby rozvíjeli používání digitálních technologií k orientaci v historické realitě všech historických etap lidské společnosti
 • vedeme žáky k tomu, aby kriticky pracovali s digitalizovanými historickými zdroji a prameny
 • zpřístupňujeme žákům důvěryhodné digitální historické zdroje a prameny, učíme je rozpoznávat, vyhledávat,  třídit, ověřovat a vytvářet jejich vlastní archivy a portfolia
 • klademe důraz na to, aby žáci respektovali autorský zákon a uváděli důsledně citace při užívání, sdílení a šíření informací historické reality v digitálním prostředí
 • vedeme žáky k ochraně osobní identity a dat při jejich sdílení historické reality v digitálním prostředí

Pro rozvoj kompetence k učení

 • vedeme žáky k tomu, aby využívali digitální technologie při práci s historickými objekty, jevy a procesy a v jejich osobních prezentacích
 • podporujeme žáky v jejich kritických přístupech k historickým zdrojům a pramenům, k ověřování jejich původu a pravdivosti
 • motivujeme žáky k tvorbě osobních prezentací v tématech orální a rodinné historie, které umožňují tvorbu digitálního obsahu pomocí videosnímků, audiozáznamů, fotografií, virtuální reality apod.

Pro rozvoj kompetence komunikativní

 • vedeme žáky ke vzájemné komunikaci o tvůrčích postupech a výsledcích práce s digitálními historickými zdroji a prameny prostřednictvím vhodných digitálních komunikačních prostředků, nástrojů a přístrojů
 • procvičujeme s žáky rozlišování nekorektních, dezinformačních a manipulativních zdrojů a pramenů v historické realitě

Pro rozvoj kompetence sociální a personální

 • podporujeme žáky v zodpovědné výstavbě a správě vlastní digitální identity, v dodržování základních bezpečnostních pravidel pro komunikaci v digitálním prostředí, v respektování autorského zákona při používání a citaci historických zdrojů a pramenů

Pro rozvoj kompetence občanské

 • vedeme žáky k obraně proti dezinformacím, manipulacím a informační válce v prostředí digitální historické reality

Dozvědět se více / inspirace do výuky

Dějepis a jeho příležitosti v digitálním prostředí

Článek akcentuje aktuální možnosti a příležitosti školního dějepisu v digitálním prostředí. Představuje nové projekty, inspirativní přístupy a metody, které díky využití digitálních technologií umožňují v praxi školního dějepisu úzké a inspirativní propojení mezi historickou a digitální gramotností.

Historicky gramotný člověk by se měl orientovat v minulosti proto, aby dokázal v současnosti přijímat relevantní opatření směřující k budoucnosti. Klíčovou okolností je orientace historického vzdělávání na současnost a budoucnost. Právě tato skutečnost umožňuje propojení historické a digitální gramotnosti. Důležitou součástí dějepisu by mělo být poučené „užívání minulosti“ pro současnost. Tato komunikace minulosti se v naší kulturní situaci odehrává na digitálních platformách, v prostředí sociálních sítí.

Text informativního článku je pojat jako rozhovor učitele dějepisu a výchovy k občanství s produktovým designérem k metodě tzv. tandemového učení, ve kterém oba aktéři sledovali výstavbu smysluplné a efektivní výuky dějepisu a výchovy k občanství pomocí zvolených aktivit, nástrojů a metod digitálního designu, směřujících k osvojení a upevnění klíčových kompetencí výuky.

Ve vzdělávacím oboru Dějepis a v podpoře mediální výchovy si žáci v gymnaziálním vzdělávání osvojují digitální kompetence tím, že využívají své znalosti a dovednosti pracovat s digitálními technologiemi při vnímání a posuzování historické reality a při práci s historickými zdroji a prameny. Posilují se dovednosti v oblasti historické a mediální gramotnosti.

Vzor budování digitální gramotnosti v oblasti dějepisu a společenských věd. HistoryLab je webová aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby.

DVZ se věnuje poznávání historické proměny města v 19. století s pomocí online dostupných historických map, současné mapy a obrazových pramenů. DVZ lze pojmout jako procvičování dovedností práce s mapou a pramenem, ale také lze navázat šířeji na téma proměn života lidí v 19. století. Ač příklad vychází ze zkušenosti v jednom konkrétním městě, díky široké databázi historických map a obvykle dobře dostupných shrnutí regionálních dějin je rozhodně přenositelný i do jiných měst a obcí.