Geografie


Geografie a digitální technologie

Vzdělávací obor Geografie využívá digitální technologie k získávání, ukládání, analýze, interpretaci, vizualizaci a sdílení prostorových dat. Těmi můžeme nahlížet na svět, ve kterém žijeme, od lokálního měřítka až po globální. Digitální technologie můžeme vnímat jako prostředek, který podporuje aktivní přístup žáků ke geografickému učivu, konkrétně ke geografickým datům, jevům a procesům. Osvojování digitální kompetence v geografii může žákům pomoci k orientaci v digitálním prostředí i ve veřejném prostoru, ve kterém se každodenně pohybují. Digitální technologie a zdroje můžeme využívat k samotnému učení, ale i pro doplnění, sdílení nebo ověření geografických poznatků získaných vlastním sběrem, ze sekundárních zdrojů dat, z dostupné literatury nebo z autentických zkušeností žáků.

Výuku geografie je možné založit pouze na práci s digitálními technologiemi, k čemuž lze využít vybrané geoinformační technologie (např. geografický informační systém, dálkový průzkum Země, globální navigační satelitní systém, digitální mapové aplikace a portály), ale také virtuální realitu či další vybrané simulace a animace. Mimo to je vhodné zařadit i práci s aplikacemi, které žákům umožní geografická data sbírat a vytvářet, znázornit, hodnotit, vizualizovat a sdílet v digitálním prostředí. Žáci by si v průběhu studia měli osvojit zejména využívání digitálních technologií, aplikací a zdrojů dat, které pro ně budou využitelné i v běžném životě.

V Geografii rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • systematicky zařazujeme digitální technologie do výuky a vedeme tak žáky k rozvoji jednotlivých dovedností nutných při práci s digitálními prostorovými daty
 • žáky vedeme k samostatné volbě a k účelnému využívání digitálních technologií, které žáci využijí při školní práci, ale i v rámci každodenního života
 • seznamujeme žáky s různými druhy digitálních prostorových dat a informací, u kterých podle jejich účelu žáci volí odpovídající využití, efektivní analytické a prezentační postupy
 • žáky seznamujeme s proměnlivostí digitálních technologií a aplikací, aby žáci mohli na změny reagovat a zvažovat související rizika a přínosy
 • žáky vedeme k tomu, aby ověřovali (nejen) geografická data a informace v digitálním prostředí, ale rovněž i kriticky hodnotili jejich pravost a důvěryhodnost
 • klademe důraz na předcházení nebezpečným situacím spojeným s využíváním digitálních technologií, zařízení i dat; žáky vedeme k respektu, ohleduplnosti k druhým a etickému užívání digitálního prostředí

Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • aktivně využívat a ovládat digitální mapové aplikace nebo portály, pomocí kterých se zvládne orientovat v digitálním prostředí i v krajině
 • sbírat primární data v terénu pomocí vybraných digitálních aplikací a nástrojů
 • analyzovat, interpretovat, vizualizovat a následně sdílet vlastní prostorová data v digitálním prostředí
 • vyhledávat digitální sekundární data a informace o zkoumaných geografických problémech, procesech a jevech s využitím dostupných databází, odborných zdrojů včetně virtuálního prostředí a animací nebo videí
 • kriticky zhodnotit výběr digitálních dat a informací a třídit data podle obsahu ve vhodných formátech nebo aplikacích
 • analyzovat a interpretovat získaná digitální data a informace s využitím běžně dostupných programů pro znázornění zkoumaných problémů, procesů nebo jevů
 • prezentovat a sdílet průběh a výsledky vlastního či skupinového výzkumu se spolužáky i se širší komunitou; efektivně komunikovat výsledky své práce pomocí dostupných aplikací a dalších digitálních platforem

Rozvoj digitální kompetence v Geografii ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií
 • vedeme žáky k aktivnímu využívání digitálních technologií včetně geoinformačních technologií, konkrétně různých mapových aplikací, aplikací pro sběr dat v terénu, satelitních a leteckých snímků pro orientaci v terénu při terénní výuce, a dále k pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny kolem nás
 • realizujeme individuální i skupinové vzdělávací projekty s geografickou tematikou, školní i mimoškolní povahy, ve kterých žáci využívají digitální technologie a sdílené komunikační platformy ke zpracování návrhu, obsahu a k realizaci, vyhodnocení a prezentaci vlastních výzkumů
 • vedeme žáky k práci s dostupnými a otevřenými daty v různých geografických databázích nebo mapových aplikacích a podporujeme žáky, aby do nich sami svými sesbíranými daty přispívali, pokud to databáze či aplikace umožňují
 • klademe důraz na rozvoj dovedností žáků systematicky zvolit, kriticky třídit a analyzovat geografické zdroje a digitální data, následně je interpretovat, vizualizovat, uchovávat a sdílet, aby poskytovaly zdroj informací pro další učení, pochopení a poznávání geografických jevů a procesů
 • podporujeme žáky v organizování společenských akcí, exkurzí a besed zaměřených na aktuální geografické a environmentální problémy; motivujeme žáky k vedení diskusí v digitálním prostředí, v rámci občanského života, založených na práci s prostorovými daty
 • do výuky zařazujeme učební úlohy a projekty s využitím digitálních technologií, které vedou k prohlubování cizojazyčného a interkulturního porozumění a komunikace
 • nastavujeme žákům pravidla pro využívání digitálních technologií, seznamujeme je s pravidly pro ochranu autorských práv a vedeme je k jejich dodržování ve škole i mimo školu; vedeme žáky k vědomému a zodpovědnému dodržování autorských práv a současně také k tomu, aby dbali na ochranu vlastních autorských práv a ochranu vlastní digitální identity