Matematika a její aplikace


Matematika a digitální technologie

Žáci v rámci gymnaziálního vzdělávání dokážou rozpoznat situace, kdy jim digitální technologie napomáhají v řešení matematického problému, a volí je pro zefektivnění cesty k výsledku. Svou pozornost přesouvají na správné formulování podstaty problému a interpretaci či vyhodnocení získaných výsledků. Digitální technologie ulehčují žákům výpočty, modelování problémových situací, odhalování pravidelností a zákonitostí, zpracování, vyhodnocení a prezentaci dat. K modelování geometrických útvarů a těles žáci využívají dynamický geometrický software, který přispívá k porozumění vztahům a vlastnostem útvarů a také podporuje osvojení geometrických dovedností a rozvoj prostorové představivosti.

V Matematice rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

  • podporujeme užívání kalkulátoru a dalších digitálních technologií k efektivnímu řešení úloh, modelování matematických situací a prezentaci výsledků

Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
  • účelně a efektivně využívat kalkulátor a další digitální technologie při výpočtech a řešení problému
  • volit a užívat vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívat digitální technologie)
  • znázorňovat graficky soubory dat, číst a interpretovat tabulky, diagramy a grafy, rozlišovat mezi zobrazeními obdobných souborů vzhledem k jejich charakteristikám, využívat digitálních technologií ke grafickému zobrazení dat a prezentaci výsledků
  • využívat digitální technologie při vizualizaci a řešení složitějších závislostí a problémů
  • řešit planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí, účelně používat geometrický software

Rozvoj digitálních kompetencí v Matematice ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitálních kompetencí

  • vedeme žáky k tomu, aby volili adekvátní digitální technologie, které zefektivní řešení matematických úloh a problémů, usnadní modelování matematických situací a prezentaci výsledků
  • vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci samostatně i ve skupině za pomoci digitálních technologií získávali a dále zpracovávali data (z vlastního dotazníkového šetření, online zdrojů a databází, laboratorních měření apod.), kriticky je posuzovali a výsledky interpretovali