Občanský a společenskovědní základ


Občanský a společenskovědní základ a digitální technologie

V tomto vzdělávacím oboru žáci utvářejí a rozvíjejí své digitální občanství. To znamená, jak se pozitivně, kriticky, kompetentně a zodpovědně zapojovat do digitálního prostředí a jak prostřednictvím digitálních technologií poznávat a měnit svět kolem sebe. Digitální technologie jsou součástí oboru Občanský a společenskovědní základ v několika rovinách – teoretické, praktické a preventivní. Osvojování digitální kompetence pomáhá žákům orientovat se v digitálním prostředí a vede k bezpečnému, sebejistému a kritickému využívání digitálních technologií v různých sférách života, včetně zapojování do společnosti, do společenských vztahů a do občanského života. Na digitální kompetenci je potřeba pohlížet jako na základní dovednost současné společnosti, která je uplatňována například při využívání digitálních služeb státu, při sledování a využívání sociálních sítí, při práci s daty a informacemi. Žáci by se měli věnovat procesu digitalizace společnosti a jejímu pozitivnímu i negativnímu vlivu na různé aspekty života. Podstatné je také utváření a posilování právního povědomí žáků ve vztahu k používání digitálních technologií, a to jak v roli příjemce, tak v roli tvůrce digitálního obsahu/sdělení. V praktické rovině je potřeba žáky vést k zodpovědnému, respektujícímu a etickému používání digitálních technologií, a to jak v procesu učení, tak při jednání a chování v modelových i reálných situacích. Preventivní rozměr pak souvisí s rozpoznáváním a vyhodnocování rizik spojených s používáním digitálních technologií na úrovni celospolečenské i osobní a osvojováním strategií, jak řešit situace, pokud dojde v digitálním prostředí k neetickému, sociálně patologickému nebo protiprávnímu jednání.

V Občanském a společenskovědní základu rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že

 • vedeme žáky ke kritické práci s informačními zdroji a odpovědnosti při jejich vytváření;
 • vedeme žáky k zapojování se do společnosti a do občanského života prostřednictvím digitálních technologií;
 • seznamujeme žáky s digitálními službami státu, veřejné správy, územní samosprávy, komerčního i neziskového sektoru a vedeme žáky k jejich využívání v reálných nebo modelových situacích;
 • vedeme žáky k posuzování přínosů a rizik digitalizace pro jedince, společnost, kvalitu života a životní prostředí;
 • podporujeme utváření a rozvíjení etického a právního povědomí pro situace v digitálním prostředí;
 • vedeme žáky k rozvíjení a uplatňování odpovědného chování a jednání v digitálním světě.

Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • Získávat a vyhledávat data a informace v digitálním prostředí, sdílet je, posuzovat a ověřovat jejich pravdivost, rozpoznávat manipulativní a dezinformační strategie;
  • komentář: tyto dovednosti navazují na stávající očekávaný výstup RVP G (eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci) a zdůrazňují aplikaci získaných dovedností také v digitálním prostředí. 
 • využívat digitální vzdělávací zdroje a digitální nástroje pro vědomý rozvoj vlastního učení, pro sledování a evidenci vlastního pokroku při učení;
  • komentář: uvedené dovednosti rozvíjejí stávající očekávaný výstup RVP G (porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení) a upozorňují na to, jak je samotný proces učení propojen s digitálními dovednostmi.
 • zapojovat se do veřejného dění ve svém okolí, ve své obci, regionu i státě prostřednictvím digitálních technologií;
  • komentář: tyto dovednosti navazují na stávající očekávané výstupy RVP G (uvede příklady, jak může občan ovlivňovat společenské dění v obci a ve státě a jakým způsobem může přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu; vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů na životě obce či širších společenství) a posouvají vzdělávací obsah činnostním směrem
 • využívat digitální služby státu, veřejné správy, územní samosprávy, komerčního i neziskového sektoru a komunikovat digitálně s úřady;
  • komentář: uvedené dovednosti specifikují stávající očekávané výstupy RVP G (uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady; uvede, které státní orgány vydávají právní předpisy i jak a kde je uveřejňují; uvede příklady, jak může občan ovlivňovat společenské dění v obci a ve státě a jakým způsobem může přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu) a zdůrazňují potřebu připravit žáky na využívání digitálních služeb.
 • posuzovat vliv digitalizace na život jedince a na proměnu společnosti;
  • komentář: uvedené dovednosti specifikují stávající očekávané výstupy RVP G (posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní; objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně patologického chování na jedince a společnost; zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití; posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem) a zdůrazňují souvislosti mezi proměnou života nebo změnami společnosti a rozvojem internetu a digitálních technologií.
 • přistupovat zodpovědně k budování a spravování svých digitálních identit;
 • v digitálním prostředí přiměřeně uplatňovat svá práva a dodržovat etické a právní normy pro digitální prostředí;
  • komentář: uvedené dovednosti specifikují stávající očekávaný výstup RVP G (ve svém jednání respektuje platné právní normy) a zdůrazňují oblast etických a právních norem pro digitální prostředí.
 • chránit se před protiprávním jednáním v digitálním prostředí;
  • komentář: tyto dovednosti doplňují stávající očekávaný výstup RVP G (na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek) a zdůrazňují potřebu ochrany před protiprávním jednáním v celé jeho šíři v digitálním prostředí.

Rozvoj digitální kompetence v Občanském a společenskovědním základu ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitální kompetence 

 • vedeme žáky k tomu, aby v digitálním prostředí získávali a vyhledávali data a informace a aby ověřovali jejich pravdivost;
 • podporujeme žáky ve sledování veřejného života a aktuálních událostí, vedeme žáky k rozpoznávání politického marketingu v digitálním prostředí, prakticky ukazujeme fungování a rizika sociálních a informačních bublin;
 • upozorňujeme na specifika komunikace zprostředkované digitálními zařízeními a nástroji, procvičujeme s žáky rozpoznávání nekorektních, manipulativních a dezinformačních sdělení a vhodné reakce na ně;
 • podporujeme žáky v tom, aby využívali digitální technologie ve výukových situacích, ve svých žákovských pracích a pro své učení, a to jak pro spolupráci, tak pro přípravu digitálních výstupů i pro jejich prezentaci;

 • podporujeme žáky v tom, aby digitální technologie využívali pro zapojování se do veřejného života ve své škole, obci, regionu, státě i na mezinárodní úrovni;
 • ukazujeme žákům, které digitální služby nabízí stát, veřejná správa, územní samospráva, komerční i neziskový sektor a jak může občan tyto služby využívat (např. podávání žádostí);
 • zařazujeme do výuky aktivity, kdy mají žáci příležitost pracovat s otevřenými daty a veřejnými databázemi a registry;
 • otevíráme diskuze o digitalizaci společnosti a upozorňujeme na její vliv na různé aspekty života, představujeme praktické i etické otázky související s vývojem technologií včetně umělé inteligence;
 • vedeme žáky k tomu, aby digitální technologie používali s ohledem na přírodu a životní prostředí a aby s digitálními zařízeními nakládali udržitelně;
 • vedeme žáky k rozpoznávání rizikového chování souvisejícího s používáním digitálních technologií nebo digitálních zařízení a představujeme žákům strategie, jak tomuto chování předcházet nebo jak se s ním vyrovnat;
 • vedeme žáky k zodpovědnému budování a spravování svých digitálních identit a ke sledování své digitální stopy;
 • vedeme žáky k tomu, aby chránili své osobní údaje a svá osobní data a aby zodpovědně přistupovali k jejich sdílení;
 • klademe důraz na respektování a dodržování netikety při interakci v digitálním prostředí;
 • vedeme žáky k tomu, aby dodržovali autorská práva a citovali informační zdroje a aby rozpoznali, pokud někdo autorská práva nedodržuje;
 • rozvíjíme u žáků právní povědomí pro situace v digitálním prostředí a představujeme jim strategie, jak se chránit v tomto prostředí před protiprávním jednáním.

dozvědět se více / inspirace do výuky

Rozvoj digitální kompetence v oboru Občanský a společenskovědní základ

Článek poskytuje informace o revizi RVP G v souvislosti s novým zařazením digitální kompetence a ukazuje její propojení se vzdělávacím oborem Občanský a společenskovědní základ v jednotlivých tematických okruzích. Součástí článku je i vysvětlení pojmu digitální občanství a různé pohledy na něj.

Digitální technologie ve výuce společenských věd

Článek přibližuje možnosti, jak využít digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, v nichž lze společenské vědy a digitální technologie efektivně propojit.

Člověk a společnost a digitální technologie

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci také pro gymnázia, pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině (představuje např. koncept digitálního občanství), včetně podnětů a tipů na konkrétní aktivity ve výuce.

Sharenting aneb Rodiče a digitální identita dětí

Výuková aktivita se věnuje odpovědnému chování v digitálním světě, konkrétně vytváření digitální identity žáků. Propojuje se zde reálný i digitální svět žáků, jejich rodičů a oblast sdílení dat a žákům připomíná, že oni osobně nemusí být jediní, kdo se podílí na vytváření jejich „já“ v digitálním prostředí. Žák se z pohledu dítěte zamýšlí nad tím, jak může rodičovské sdílení informací o dětech vyznít v mediálním prostoru, jaké mohou být jeho důsledky, s čím vším může v reálném životě souviset.

Digitalizace státu a nové RVP G

Článek se zaměřuje na nové trendy ve vývoji digitalizace našeho státu a možnosti propojení tohoto tématu se základy společenských věd. V souvislosti s digitální kompetencí by žáci měli být schopni využívat digitální služby státu, popřípadě veřejné správy, a komunikovat digitálně s úřady. Příspěvek se zamýšlí nad reálnými možnostmi učitele, jak tuto látku do ŠVP zapracovat a jak modelové či praktické úkoly připravit tak, aby se nejednalo pouze o teoretické představení, ale jak na konkrétních příkladech znázornit současný stav a možnosti využití digitálních služeb státu (např. Portál občana).

Digitalizace státu aneb jak požádat o výpis rejstříku trestů

Lekce prakticky ukazuje, jak žákům předat povědomí o digitálních službách státu. V úvodu hodiny se žáci seznámí se základními důvody, které vedou náš stát k postupnému zavádění digitálních služeb a jejich snahou o uplatnění v reálném životě. V další části žáci pracují v modelové situaci, kdy mají jako zájemci o zaměstnání doložit bezúhonnost. Žáci toto zadání řeší jako problémovou situaci, hledají možná řešení, jak získat výpis z rejstříku trestů. Výsledky svého zkoumání zpracovávají jako myšlenkovou mapu.

Jak se získávají naše preference? Strategie politického marketingu v digitálním prostředí

Aktivita přináší vhled do strategií politických marketérů v digitálním prostředí, a to na základě dat z Facebook Ad Library (knihovny reklam). Žáci analyzují vybrané placené reklamy s politickým obsahem a díky hromadné práci celé třídy a sdílení výstupů získávají přehled o spektru možností, jak se na základě komunikace ve virtuálním prostředí získávají preferenční hlasy potenciálních voličů.

Trestné činy a digitální stopa

Lekce se zaměřuje na trestné činy a přestupky v digitálním prostředí, zejména na sociálních sítích. Součástí je aktivní práce, vyhledávání na internetu a poslech a práce s textem, kdy žáci budou zkoumat z různých úhlů pohledu jeden konkrétní případ.

Falešné účty veřejných osobností na sociálních sítích

Je nezpochybnitelným faktem, že na sociálních sítích existuje nepřeberné množství falešných účtů. Jak se vyvarovat toho, aby člověk naletěl na tyto falešné účty? Lekce se zaměřuje právě na existenci těchto účtů. Ukazuje, jak žáky naučit rozpoznávat falešné účty a jak více ověřovat to, co lajkují či sdílejí.

Urnička čeká 2 aneb Píšeme kandidátům

Aktivita přináší vyzkoušený a ověřený postup, jak se žáky oslovit jednotlivé kandidáty či politické strany ucházející se o zvolení do některého zastupitelského orgánu. Postup je demonstrován na volbách do Poslanecké sněmovny, ale jeho funkčnost byla ověřena i v minulých komunálních volbách. Vede žáky k hlubšímu vhledu do podoby a průběhu voleb, zbavuje nemístného ostychu, vede k proaktivnímu přístupu. Metodika i pracovní listy jsou dostupné zdarma, avšak pro jejich stažení je potřeba se registrovat.

Můj job: recenzent aplikací (verze pro gymnázia)

Při této aktivitě se žáci stávají recenzenty vybraných mobilních a webových aplikací obecně souvisejících se společenskými vědami. Aktivita propojuje svět, v němž žáci často tráví svůj volný čas (virtuální prostředí), a odborný obsah témat společenských věd, klíčové kompetence a jejich přesah do každodenního života.