Tělesná výchova


Tělesná výchova a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G, RVP DG a RVP GSP, utvářejí žáci své digitální kompetence tím, že využívají a rozvíjejí dovednosti pracovat s digitálními technologiemi, které si osvojili v základním vzdělávání. Využívají digitální technologie pro získávání informací o přínosech aktivního pohybu pro zdraví a pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti i o důsledcích neaktivního způsobu života. Digitální technologie jim pomáhají orientovat se v nabídce pohybových aktivit a sportovního vybavení. Umožňují jim získávat, ukládat, vyhodnocovat a sdílet data o vlastních pohybových činnostech a výkonech, o kvalitě pohybu, o pohybových aktivitách v režimu dne a základních tělesných ukazatelích. Usnadňují jim zpracovávat aktuální data a porovnávat je s předchozími osobními výkony a vyvozovat z nich odpovídající závěry pro vlastní pohybový režim ve shodě s potřebami tělesného, duševního i sociálního zdraví. Žáci získávají zkušenosti s využitím digitálních technologií při organizaci pohybových aktivit ve skupině vrstevníků i pro pohybové aktivity v budoucím životě, zaměstnání, ve vlastní rodině, mezi přáteli.

V Tělesné výchově rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • umožňujeme žákům využívat digitální technologie, které jsou vhodné pro tělesnou výchovu – zaznamenávání průběhu pohybu, měření pohybových výkonů, orientaci v terénu, organizaci a propagaci pohybových aktivit jako běžné součásti motivace k pohybu a péče o zdraví
 • vedeme žáky k využívání různých digitálních zdrojů v oblasti pohybových aktivit a sportu
 • umožňujeme žákům zpracovávat informace o pohybových aktivitách a výsledcích žaků dané třídy a prezentovat je na webu školy, v elektronickém časopise školy (třídy) apod.
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • sledovat dlouhodobě svůj pohybový režim i úroveň tělesné zdatnosti, s využitím digitálních technologií je vyhodnocovat a snažit se o jejich cílené ovlivňování

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou k výstupu „organizuje svůj pohybový režim a využívá v souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a zdravotními potřebami vhodné a dostupné pohybové aktivity“ v tématu Činnosti ovlivňující zdraví a rozšiřují jej o využití digitálních technologií při zpracování zjištěných dat.

 • účelně a efektivně využívat digitální technologie ke sledování tělesných hodnot při pohybových aktivitách, k evidenci dosažených výkonů, k evidenci a vyhodnocování získaných dat, k záznamu a vyhodnocení kvality provedení pohybových aktivit, k orientaci v terénu aj.

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou k výstupu „posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní konkrétní osvojované postupy vedoucí k potřebné změně“ v tématu Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a k výstupu „(> sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony, sportovní výsledky, činnosti související s pohybem a zdravím – zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a výsledky různou formou prezentuje“ v tématu Činnosti podporující pohybové učení a doplňují je o aktivní využití digitálních technologií při sledování a hodnocení kvality pohybu a vyhodnocování zjištěných dat.

 • využívat digitální technologie k organizaci pohybových akcí a k prezentaci jejich výsledků

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou k výstupu „připraví ve spolupráci s ostatními žáky třídní či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a podílí se na její realizaci“ v tématu Činnosti podporující zdraví a rozšiřují jej o využití digitálních technologií při organizaci akcí a při prezentaci průběhu a výsledků akcí.


Rozvoj digitálních kompetencí v Tělesné výchově ve školním vzdělávacím programu 

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií
 • motivujeme žáky k využívání digitálních technologií pro sledování vlastních tělesných parametrů i konkrétních pohybových výkonů jako vhodného základu rozvoje tělesné zdatnosti a zdraví (KD1; KK1, KK5, KK7[i])
 • umožňujeme žákům pořizovat digitální záznam vybraných pohybových aktivit; vedeme je k rozboru záznamu, k odhalování chyb v provedení pohybů a k návrhům postupů pro zkvalitnění pohybu (KD2, KD1; KK2, KK7)
 • umožňujeme žákům využívat digitální přístroje pro komunikaci během organizace a realizace pohybových činností a sportovních akcí nebo při aktivitách v přírodě (KD3, DK2; KK3, KK4, KK7)
 • umožňujeme žákům pořizovat digitální záznam utkání a závodů ve funkci videorozhodčího pro posouzení sporných situací (KD4, KD2; KK2, KK4, KK7)
 • nabízíme žákům příležitosti hledat na webech místních sportovních klubů nabídky pohybových aktivit a vedeme je k jejich využití; umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě webu školy (elektronického časopisu) a vytvářet vhodné příspěvky z pohybových akcí a závodů; vedeme je k dodržování etiky zveřejňovaných zpráv a ochraně osobních dat (KD5, KD6; KK5, KK7)
 • zpřístupňujeme žákům digitální zdroje s problematikou pohybových aktivit a sportu; učíme je třídit a ověřovat informace a vytvářet vlastní archivy vhodných zdrojů i portfolia zajímavých informací a poznatků (záznamů) z jejich vlastních pohybových aktivit (DK5, DK6; KK1, KK6, KK7)

[i] KD – kompetence digitální; KK – klíčová kompetence (podle RVP G, RVP DG a RVP GSP)


Dozvědět se více / inspirace do výuky

Rozvoj digitálních kompetencí v tělesné výchově na gymnáziích

Článek nabízí některé postupy pro rozvoj digitálních kompetencí žáků při využití digitálních technologií v tělesné výchově na čtyřletých gymnáziích (G), dvoujazyčných gymnáziích (DG) a na gymnáziích se sportovní přípravou (GSP). Odkazuje také na některé možnosti využití digitálních technologií ve sportovní přípravě na GSP.