Výchova ke zdraví


 Výchova ke zdraví a digitální technologie 

Ve vyučovacích předmětech, které vycházejí ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP G, žáci rozvíjejí své digitální kompetence tím, že mnohostranně využívají digitální technologie a různé digitální zdroje pro získávání relevantních informací o přínosech aktivní podpory osobního, komunitního i globálního zdraví. Digitální technologie umožňují žákům měřit, ukládat, třídit, vyhodnocovat, případně sdílet konkrétní data týkající se jejich osoby ve vztahu ke zdraví a bezpečí. Pomáhají jim monitorovat z hlediska zdraví a bezpečí konkrétní situace v jejich okolí, naměřená data zpracovávat, uchovávat ve vhodných formátech, sdílet, hodnotit, o výsledcích diskutovat a vyvozovat návrhy na možná opatření s cílem zlepšit zjištěný stav. Ke sdílení informací a dat žáci jako tvůrci digitálního obsahu tvoří články, webové stránky, postery, prezentace, videoklipy. Osvojování digitálních kompetencí umožní žákům orientovat se v digitálních zdrojích zaměřených na problematiku zdraví a bezpečí a vede žáky k bezpečnému, respektujícímu a etickému využívání digitálních technologií ve všech sférách běžného života i při mimořádných událostech.

Ve Výchově ke zdraví, rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že 

 • vytváříme příležitosti pro tvůrčí využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení a osobnostnímu a sociálnímu rozvoji
 • umožňujeme žákům, aby využívali digitální technologie k záznamu dat týkajících se jejich zdraví a bezpečí (stravování, pohyb, hygiena, prostředí, relaxace, reprodukční zdraví atd.) nebo k monitorování situací v jejich okolí; rozvíjíme dovednost vyhodnocovat a digitálně sdílet získaná data, formulovat návrhy pro zlepšení daného stavu 
 • vedeme žáky ke kritickému přístupu při výběru informačních zdrojů, k rozpoznávání a využívání důvěryhodných digitálních zdrojů v oblasti podpory zdraví a ochrany bezpečí; rozvíjíme dovednosti žáků ověřovat si informace, pracovat s otevřenými daty, veřejnými databázemi a registry z oblasti veřejného zdravotnictví, vytvářet archivy vhodných digitálních zdrojů i portfolia týkající se zdraví a bezpečí  
 • poskytujeme žákům příležitosti pro diskusi a hodnocení přínosů a rizik digitálních technologií vzhledem k podpoře zdraví a ochraně bezpečí a pro společné nastavení pravidel využívání digitálních technologií umožňujících ochranu jejich fyzického, psychického i sociálního zdraví
 • vedeme žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií, k odpovědnému přístupu při používání a sdílení informací, které se týkají zdraví a bezpečí, k etickému jednání a k odmítání všech projevů násilí a agrese při interakci v digitálním prostředí
 • vedeme žáky k odpovědnému využívání digitálních technologií při komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému a linkami bezpečí
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • při využívání digitálních technologií předcházet situacím ohrožujícím zdraví a bezpečí 

Komentář: Uvedené dovednosti navazují na výstup v RVP G „usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím druhých“a doplňují jej o problematiku zdraví a bezpečí v souvislosti s bezpečným využíváním digitálních technologií. 

 • využívat digitální technologie k aktivní podpoře zdraví a bezpečí, jak z pohledu vlastní osoby, tak vzhledem k potřebám a zájmům ostatních
 • předcházet možným negativním dopadům na fyzické i psychosociální zdraví při užívání, resp. nadužívání digitálních technologií

Komentář: Uvedené dovednosti navazují na výstupy v RVP G „orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje osvojené způsoby regenerace“ a zařazují využívání digitálních technologií při sledování vybraných aspektů životního stylu s cílem zvyšovat kvalitu života. 

 • odpovědně využívat digitální technologie v situacích vlastního nebo cizího ohrožení

Komentář: Uvedené dovednosti navazují na výstupy v RVP G „rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události; prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel“ a zdůrazňují význam digitálních kompetencí v souvislosti s ochranou zdraví a bezpečí v běžném životě i v případě mimořádných událostí.


Rozvoj digitálních kompetencí v předmětech, které vycházejí ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve školním vzdělávacím programu 

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií 

Pro rozvoj digitální kompetence
 • vedeme žáky k samostatnému tvůrčímu a inovativnímu využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji   
 • umožňujeme žákům využívat digitální technologie, jimiž mohou zaznamenávat data týkající se jejich zdraví a bezpečí (stravování, pohyb, hygiena, prostředí, relaxace atd.) nebo monitorovat situace v jejich okolí; umožňujeme jim vyhodnocovat a digitálně sdílet získaná data, formulovat návrhy pro zlepšení daného stavu
 • učíme žáky rozpoznávat důvěryhodné digitální zdroje informací v oblasti podpory zdraví a ochrany bezpečí; umožňujeme jim ověřovat si informace, vytvářet archivy vhodných digitálních zdrojů i portfolií týkajících se zdraví a bezpečí   
 • zařazujeme do výuky aktivity, při kterých mají žáci příležitost rozvíjet zdravotní gramotnost prací s otevřenými daty, veřejnými databázemi a registry z oblasti veřejného zdravotnictví
 • poskytujeme žákům příležitost pro sdílení přínosů i rizik využívání digitálních technologií v konkrétních situacích a dostatečný prostor k diskusi, jak předcházet biomedicínským a psychosociálním dopadům užívání a zejména nadužívání digitálních technologií (nesprávné sezení, možná rizika poškození zraku, bolesti hlavy, nekontrolovatelnost pitného a stravovacího režimu při dlouhodobém „připojení“, modré světlo a poruchy spánku)
 • vedeme žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií, k rozpoznávání možného rizika ztráty soukromí a osobního bezpečí při komunikaci v digitálním prostředí; vytvářením bezpečného prostředí, v němž je minimalizován výskyt kyberšikany, podporujeme žáky v etickém jednání a v odmítání všech projevů násilí a agrese při interakci v digitálním prostředí  
 • vedeme žáky k odpovědnému využívání digitálních technologií při komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému a linkami bezpečí (v situacích ohrožení, úrazu, mimořádných událostí atd.)   
 • rozvíjíme právní odpovědnost žáků při používání a sdílení informací v digitálním prostředí, které se týkají zdraví a bezpečí (ochrana osobních dat, poplašná zpráva, sexuálně motivovaná kriminalita atd.)