co se mění v gymnaziálních RVP

Vše důležité ke změnám v gymnaziálních RVP v digitální oblasti.


přehled změn v gymnaziálních RVP

Nová podoba rámcových vzdělávacích programů pro gymnaziální vzdělávání přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence, digitální, a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení        a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.


informatika a informatické myšlení

digitální kompetence

Většina lidí si myslí, že informatika je obor, který se zabývá počítači a programováním. Ve skutečnosti je informatika mnohem víc o řešení problémů. Rozvíjet informatické myšlení žáků znamená pomáhat žákům rozpoznávat informatické aspekty světa a využívat informatické prostředky v různých situacích a k řešení problémů.

Digitální kompetence je schopnost orientovat se v digitálním prostředí a zacházet s digitálními technologiemi, mít určitý nadhled nad tím, co digitální technologie kolem nás ovlivňují, i schopnost na to vědomě           a s porozuměním reagovat.

Vzhledem k rozšíření digitálních technologií a k tomu, co vše dnes digitální technologie ovlivňují, není možné dále rozvíjet koncept izolované vzdělávací oblasti, která zajišťuje rozvoj digitálních dovedností žáků. Místo toho byla formulována nová klíčová kompetence – digitální – a její rozvoj je úkolem všech učitelů.