digitální kompetence na gymnáziu


nová klíčová kompetence v gymnaziálním vzdělávání

digitální kompetence RVP

Žák:

  • ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;
  • získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;
  • vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;
  • navrhuje taková řešení prostřednictvím digitálních technologií, která mu pomohou vylepšit postupy či technologie; dokáže poradit s technickými problémy;
  • vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, zvažuje rizika a přínosy;
  • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jeho tělesné a duševní zdraví; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým.

Rozvoj digitální kompetence žáků je v RVP ZV zpracován v podobě nového cíle základního vzdělávání a nové klíčové kompetence. Opírá se o koncept průřezového rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků, který se ověřoval v letech 2019-2020 v mateřských, základních a středních školách.

digitální kompetence ŠVP

Škola by měla navrhnout a v ŠVP popsat vlastní postupy, které budou všichni učitelé využívat k cílenému rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto postupy se v ŠVP označují jako výchovné a vzdělávací strategie a uplatňují se při vyučování i v mimovýukových aktivitách. Výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP ukazují, jak učitelé utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Jde o metody a formy výuky, postupy a činnosti učitelů, které plánovitě zařazují do výuky i do života školy, aby systematicky rozvíjeli klíčové kompetence žáků.

Výchovné a vzdělávací strategie škola plánuje dvojím způsobem:

  • jako společné výchovné a vzdělávací strategie, které uplatňují všichni učitelé na škole, školní VVS (ty nejsou vázány úzce na jednotlivé předměty); tyto strategie obsahuje v ŠVP kapitola Charakteristika ŠVP;
  • jako výchovné a vzdělávací strategie, které využívají učitelé jednoho předmětu nebo skupiny předmětů, předmětové VVS; tyto strategie jsou součástí učebních osnov vyučovacích předmětů v ŠVP.