FAQ - nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na svoje otázky týkající se aktuálních revizí gymnaziálních RVP, včetně těch nejčastějších – třeba koho všeho se týkají nebo odkdy to bude platit.


organizace revize ICT

O co jde v revizi RVP gymnázií v digitální oblasti?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize týká?
Úpravy se týkají Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G), Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP) a Rámcového programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Obsahově je ICT kurikulum ve všech třech RVP totožné. 
Proč se musí něco měnit?
Důvodem probíhajících změn – ať už v RVP ZV, nebo aktuálně v RVP G – je velká zaostalost rámcových vzdělávacích programů v digitální oblasti. Požadavky na kompetence v oblasti využívání digitálních technologií v RVP odpovídaly době jejich vzniku, tj. před rokem 2005 (RVP ZV), respektive 2007 (RVP G), a od počátku existence těchto programů nebyly aktualizovány.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Od kdy to má platit?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v září 2021 opatřeními ministra vydalo rámcové vzdělávací programy pro gymnázia revidované v digitální oblasti. Opatření nabývají účinnosti 1. září 2022, gymnázia zahájí vzdělávání v souladu s vydaným RVP nejpozději od 1. září 2025. Tento termín platí nově i pro nižší stupně víceletých gymnázií. Vydání RVP předcházela veřejná konzultace nového obsahu, podněty z ní byly do RVP zapracovány.

vzdělávací obsah revize

Co konkrétně se má změnit?

Výrazným způsobem se mění přístup k rozvoji digitálních dovedností žáků i k výuce informatiky.

V návaznosti na úpravy provedené v RVP ZV se v gymnaziálních RVP mění:

  • Je doplněna nová klíčová kompetence, a to digitální. Digitální kompetence navazuje na digitální kompetence v RVP ZV a dále je rozvíjí. 
  • Ve vzdělávacích oblastech je upraveno cílové zaměření tak, aby obsahovalo také rozvoj digitální kompetence.
  • Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie je nahrazena vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV. 
  • V průřezových tématech jsou upraveny dílčí odkazy na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídaly novému obsahu digitální kompetence a informatiky. 
  • Byla aktualizována terminologie a dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.
  • Do kapitoly Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu byla vložena podkapitola k úpravám školních vzdělávacích programů. 

V rámcovém učebním plánu RVP G a RVP GSP zůstává časová dotace beze změn. V RVP DG se minimální časová dotace vzdělávací oblasti Informatika oproti původní časové dotaci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie navyšuje o 1 hodinu z 5 na 6 hodin a disponibilní časová dotace se snižuje z 28 na 27 hodin.

Více najdete v přehledu změn zde.

Podle čeho se bude učit?

Pro informatiku je připravena sada učebnic a učebních materiálů s metodikami pro učitele.

Pro rozvoj digitální kompetence jsou k dispozici digitální vzdělávací zdroje včetně metodik pro učitele.

personální problematika revize

Kdo to bude učit?
Nedostatek učitelů je problém, stejně jako nedostatek kvalifikovaných učitelů. Nic neměnit a zachovat již dnes neuspokojivou situaci se zastaralým vzdělávacím obsahem ale není dobré řešení. Výuku informatických témat a rozvoj digitální kompetence napříč předměty lze zajistit pouze vzděláváním učitelů. Ve kterých předmětech a který učitel bude digitální kompetence žáků a informatické myšlení rozvíjet je rozhodnutím školy, kterou formuluje ve vlastním ŠVP.
Jak bude zajištěno vzdělávání a podpora učitelů?

Připravují se webináře, workshopy a kurzy pro ředitele, koordinátory ŠVP, ICT metodiky, učitele informatiky k výuce informatiky a všechny ostatní učitele k rozvoji digitální kompetence. Školy budou mít k dispozici konzultanty, kteří jim pomohou s realizací změn v ŠVP.

Více k podpoře učitelů se dozvíte zde. (odkaz na kdo mi pomůže)

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku? Podívejte se zde.