přehled změn v gymnaziálních RVP

V následujícím přehledu naleznete shrnuté změny, kterými rámcové vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání prošly.


Změny se týkají:

 • Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G),
 • Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP)
 • Rámcového programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG).

Obsahově je ICT kurikulum ve všech třech RVP totožné. Komentáře ke změnám jsou členěny podle kapitol RVP a vyjadřují se ke všem třem RVP společně, protože se obsahově neliší. Výjimkou jsou kapitoly 7 Rámcový učební plán a 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu, kde jsou změny uvedeny zvlášť pro každý vzdělávací program.

Kapitola 4 Klíčové kompetence

Škola by měla navrhnout a v ŠVP popsat vlastní postupy, které budou všichni učitelé využívat k cílenému rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto postupy se v ŠVP označují jako výchovné a vzdělávací strategie a uplatňují se při vyučování i v mimovýukových aktivitách.

Žák by si měl na gymnáziu osvojit kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou, kompetenci k podnikavosti a nyní nově i kompetenci digitální.

Kompetence komunikativní byla drobně upravena tak, aby se její obsah doplňoval s kompetencí digitální.

Kapitola 5 Vzdělávací oblasti

Cílová zaměření vzdělávacích oblastí

Ve vzdělávacích oblastech je upraveno cílové zaměření tak, aby obsahovalo také rozvoj digitální kompetence. Cílové zaměření vzdělávací oblasti vyjadřuje, jak vzdělávací oblast a její obory přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Cílové zaměření jednotlivých vzdělávacích oblastí musí škola respektovat při formulování výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou popsány v učebních osnovách každého vyučovacího předmětu ve školním vzdělávacím programu.

Informatika a informační a komunikační technologie

Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie byla zrušena. Tato oblast navazovala na oblast Informační a komunikační technologie v základním vzdělávání a prohlubovala u žáka schopnost tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení. Žák se rovněž v této oblasti seznámil se základy informatiky jako vědního oboru, který studuje výpočetní a informační procesy z hlediska používaného hardwaru i softwaru, a s jejím postavením v moderním světě.

Vzhledem k rozšíření digitálních technologií a k tomu, co vše dnes digitální technologie ovlivňují, není možné dále rozvíjet koncept izolované vzdělávací oblasti, která zajišťuje rozvoj digitálních dovedností žáků. Místo toho byla formulována nová klíčová kompetence – digitální – a do závazného kurikula přibyla nová vzdělávací oblast Informatika. Stejné úpravy byly provedeny v RVP ZV a gymnaziální vzdělávání na ně navazuje.

Informatika

Vzdělávací oblast Informatika na gymnáziu navazuje na stejnojmennou vzdělávací oblast v základním vzdělávání. Dále rozvíjí informatické myšlení žáků a prohlubuje jejich porozumění principům digitálních technologií.

Studium informatiky zpřístupňuje žákům pojmy, nástroje a metody informatiky jako oboru, který se věnuje efektivnímu, tedy zejména automatizovanému zpracování informací. Žáci dokážou prostřednictvím informatických nástrojů zautomatizovat rutinní a opakující se činnosti, postupy a postoje získané v informatice přenášejí i do jiných oblastí. Pozorně hledají a vybírají cíle, kterých mají nebo chtějí dosahovat a systematicky volí a uplatňují postupy optimální vzhledem k těmto cílům. Učí se řešení konkrétního problému zobecnit i pro řešení obdobných problémů. Pochopení principů fungování všudypřítomných digitálních technologií žákům pomáhá lépe porozumět světu kolem nich, rozpoznávat problémy, nalézat řešení problémů, předcházet problémům, inovovat a aktivně se zapojovat do života společnosti a jeho změn.

Kapitola 6 Průřezová témata

V průřezových tématech jsou upraveny dílčí odkazy na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídaly novému obsahu digitální kompetence a informatiky.

Kapitola 7 Rámcový učební plán

RVP G

(citace včetně provedených revizí)

 

Vzdělávací oblasti

          Vzdělávací obory

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Minimální časová dotace za 4 roky

Jazyk a jazyková komunikace

          Český jazyk a literatura

          Cizí jazyk

          Další cizí jazyk

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

12

12

Matematika a její aplikace

P

P

P

V

10

Člověk a příroda

          Fyzika

          Chemie

          Biologie

          Geografie

          Geologie

P

P

V

V

36

Člověk a společnost

          Občanský a                              společensko-vědní                    základ

          Dějepis

          Geografie

P

P

V

V

Člověk a svět práce

X

Umění a kultura

          Hudební obor

          Výtvarný obor

P

P

V

V

4

Člověk a zdraví

          Tělesná výchova

          Výchova ke zdraví

P

P

P

P

8

X

Informatika

V

V

V

V

4

Volitelné vzdělávací aktivity

V

V

P

P

8

Průřezová témata

X

Disponibilní časová dotace

26

Celková povinná časová dotace

132

Časová dotace v jednotlivých ročnících musí být minimálně 27 hodin, maximálně 35 hodin.

Obecné poznámky

Byl upraven druhý odstavec:

„Pro úspěšnou realizaci RVP G je nutné vytvářet podmínky pro praktické činnosti (laboratorní cvičení, praktická cvičení), realizaci seminářů, výuku informatiky a rozvoj digitální kompetence, výuku jazyků apod., na které je nutné žáky dělit do menších skupin. průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd (hodnota H – § 2, odstavec 2, písmeno b, vyhlášky č. 310/2018, o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů) stanoven na 53 pro všechny ročníky čtyřletého gymnázia a vyššího stupně víceletých gymnázií.“

Poznámky ke vzdělávacím oblastem

„Informatika a informační a komunikační technologie

 • Vzdělávací oblast je zároveň vzdělávacím oborem.“

Kapitola 7 RVP G ke stažení

RVP GSP

(citace včetně provedených revizí)

 

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Minimální časová dotace za 4 roky

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Další cizí jazyk

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

12

12

Matematika a její aplikace

P

P

P

V

10

Člověk a příroda

          Fyzika

          Chemie

          Biologie

          Geografie

          Geologie

P

P

V

V

36

Člověk a společnost

          Občanský a                            společensko-vědní                základ

          Dějepis

          Geografie

P

P

V

V

Člověk a svět práce

X

Umění a kultura

          Hudební obor

          Výtvarný obor

P

P

V

V

4

Člověk, sport a zdraví

          Tělesná výchova

          Sportovní trénink

          Výchova ke zdraví

P

P

P

P

64

X

Informatika

V

V

V

V

4

Volitelné vzdělávací aktivity

V

V

P

P

8

Průřezová témata

X

Disponibilní časová dotace

22

Celková povinná časová dotace

184

Časová dotace v jednotlivých ročnících musí být 46 hodin.

Obecné poznámky

Byl upraven druhý odstavec:

„Pro úspěšnou realizaci RVP GSP je nutné vytvářet podmínky pro praktické činnosti (laboratorní cvičení, praktická cvičení), realizaci seminářů, výuku informatiky a rozvoj digitální kompetence ICT, výuku jazyků apod., na které je nutné žáky dělit do menších skupin. Z tohoto důvodu je minimální průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd (hodnota H  § 2, odstavec 2, písmeno b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů) stanoven na 51 pro všechny ročníky čtyřletého gymnázia se sportovní přípravou a vyššího stupně víceletých gymnázií se sportovní přípravou.“

Poznámky ke vzdělávacím oblastem

„Informatika a informační a komunikační technologie

 • Vzdělávací oblast je zároveň vzdělávacím oborem.“

Kapitola 7 RVP GSP ke stažení

RVP DG

(citace včetně provedených revizí)

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1.

ročník

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

6.

ročník

Minimální časová dotace za 6 let

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

P

P

P

P

P

P

18

Cizí jazyk

32

z toho Jazyková příprava

P

P

16

z toho Cizí jazyk a literatura

P

P

P

V

Další cizí jazyk

V

P

P

P

P

V

16

Matematika a její aplikace

P

P

P*

P*

P*

V

17

Člověk a příroda

          Fyzika

          Chemie

          Biologie

          Geografie

          Geologie

P

P

P**

P**

P**

V

52

Člověk a společnost

          Občanský a společenskovědní základ

          Dějepis

          Geografie

P

P

P**

P**

P**

V

Člověk a svět práce

X

Umění a kultura Hudební obor

Výtvarný obor

P

P

P

P

V

V

8

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

P

P

P

P

P

P

12

X

Informatika

V

V

V

V

V

V

6

Volitelné vzdělávací aktivity

V

V

V

V

V

P

8

Průřezová témata

X

Disponibilní časová dotace

27

Celková povinná časová dotace

196

Z toho minimální týdenní časová dotace výuky v druhém vyučovacím jazyce

(včetně tematického okruhu Cizí jazyk a literatura)

11

11

11

11

44

Poznámky ke vzdělávacím oblastem

„Informatika a informační a komunikační technologie

 • Vzdělávací oblast je zároveň vzdělávacím oborem.
 • Vzdělávací obsah oboru Informatika a informační a komunikační technologie musí být v průběhu vzdělávání do ŠVP zařazen; ŠVP stanovuje, v jakém ročníku (ročnících) a jakým způsobem se vzdělávací obsah realizuje.

Kapitola 7 RVP DG ke stažení

Kapitola 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Do kapitoly 8 byla vložena podkapitola k úpravám školních vzdělávacích programů.

Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu

Úpravy a změny ŠVP mohou být:

 • inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností z realizace ŠVP nebo změn ve škole samotné (na základě hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání); takové změny škola obvykle provádí s účinností od 1. září nebo od 1. února. Podle upraveného nebo nového ŠVP se vzdělávají žáci ve všech ročnících čtyřletého gymnázia a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia od účinnosti upraveného nebo nového ŠVP. Pokud by mohla nastat situace, že by žáci v důsledku změn neabsolvovali povinný vzdělávací obsah stanovený v RVP G, rozhodne ředitel školy způsobu postupného náběhu tak, aby tato situace nenastala;
 • změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP G a s právními předpisy. Způsob zapracování změn do ŠVP a náběh vzdělávání v jednotlivých ročnících podle upraveného ŠVP stanoví MŠMT opatřením ministra;
 • provedeny pouze jednoduchým způsobem (v zápisu po projednání pedagogickou radou, ve formě srovnávací tabulky apod.) v návaznosti na období vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona, pokud vznikne potřeba upravit ŠVP i pro období po skončení vzdělávání distančním způsobem.

Forma vydání úprav a změn je v pravomoci ředitele školy, musí být zajištěna jednoznačnost a srozumitelnost upraveného ŠVP (úpravy lze například vydat v dodatku k ŠVP nebo lze vydat upravený ŠVP se zapracovanými změnami nebo vydat novou verzi ŠVP). Bez ohledu na formu vydání musí být zřejmé, odkdy jsou změny účinné a že změny vydal ředitel školy.

ŠVP i jeho úpravy se archivují ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.“

Kapitola 8 RVP G ke stažení

8. Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia se sportovní přípravou a vyšší stupeň víceletých gymnázií se sportovní přípravou

Do kapitoly 8 byla vložena podkapitola k úpravám školních vzdělávacích programů.

Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu

Úpravy a změny ŠVP mohou být:

 • inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností z realizace ŠVP nebo změn ve škole samotné (na základě hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání); takové změny škola obvykle provádí s účinností od 1. září nebo od 1. února. Podle upraveného nebo nového ŠVP se vzdělávají žáci ve všech ročnících čtyřletého gymnázia a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia od účinnosti upraveného nebo nového ŠVP. Pokud by mohla nastat situace, že by žáci v důsledku změn neabsolvovali povinný vzdělávací obsah stanovený v RVP G, rozhodne ředitel školy způsobu postupného náběhu tak, aby tato situace nenastala;
 • změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP G a s právními předpisy. Způsob zapracování změn do ŠVP a náběh vzdělávání v jednotlivých ročnících podle upraveného ŠVP stanoví MŠMT opatřením ministra;
 • provedeny pouze jednoduchým způsobem (v zápisu po projednání pedagogickou radou, ve formě srovnávací tabulky apod.) v návaznosti na období vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona, pokud vznikne potřeba upravit ŠVP i pro období po skončení vzdělávání distančním způsobem.

Forma vydání úprav a změn je v pravomoci ředitele školy, musí být zajištěna jednoznačnost a srozumitelnost upraveného ŠVP (úpravy lze například vydat v dodatku k ŠVP nebo lze vydat upravený ŠVP se zapracovanými změnami nebo vydat novou verzi ŠVP). Bez ohledu na formu vydání musí být zřejmé, odkdy jsou změny účinné a že změny vydal ředitel školy.

ŠVP i jeho úpravy se archivují ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.“

Kapitola 8 RVP GSP ke stažení

8. Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro šestiletá dvojjazyčná gymnázia

Do kapitoly 8 byla vložena podkapitola k úpravám školních vzdělávacích programů.

Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu

Úpravy a změny ŠVP mohou být:

 • inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností z realizace ŠVP nebo změn ve škole samotné (na základě hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání); takové změny škola obvykle provádí s účinností od 1. září nebo od 1. února. Podle upraveného nebo nového ŠVP se vzdělávají žáci ve všech ročnících šestiletého dvojjazyčného gymnázia od účinnosti upraveného nebo nového ŠVP. Pokud by mohla nastat situace, že by žáci v důsledku změn neabsolvovali povinný vzdělávací obsah stanovený v RVP DG, rozhodne ředitel školy o způsobu postupného náběhu tak, aby tato situace nenastala;
 • změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP DG a s právními předpisy. Způsob zapracování změn do ŠVP a náběh vzdělávání v jednotlivých ročnících podle upraveného ŠVP stanoví MŠMT opatřením ministra;
 • provedeny pouze jednoduchým způsobem (v zápisu po projednání pedagogickou radou, ve formě srovnávací tabulky apod.) v návaznosti na období vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona, pokud vznikne potřeba upravit ŠVP i pro období po skončení vzdělávání distančním způsobem.

Forma vydání úprav a změn je v pravomoci ředitele školy, musí být zajištěna jednoznačnost

a srozumitelnost upraveného ŠVP (úpravy lze například vydat v dodatku k ŠVP nebo lze vydat upravený

ŠVP se zapracovanými změnami nebo vydat novou verzi ŠVP). Bez ohledu na formu vydání musí být

zřejmé, odkdy jsou změny účinné a že změny vydal ředitel školy.

ŠVP i jeho úpravy se archivují ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,

ve znění pozdějších předpisů.“

Kapitola 8 RVP DG ke stažení

Kapitola 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu

Dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 byly upraveny tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.

Kapitola 11 ke stažení

Terminologie

V RVP byla upravena terminologie. Cílem bylo aktualizovat a sjednotit terminologii související se změnami v digitální oblasti. Na podporu rychlé orientace v textech termín „počítač“ zpravidla zastupuje i celou škálu zařízení, která nejsou stolními počítači,
z hlediska informatiky to ale jednoznačně počítače jsou.