revize RVP gymnázií v digitální oblasti

Vše, co potřebujete vědět o změnách rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí.

společný projekt MŠMT a NPI


Kulatý stůl: Digitální wellbeing ve školách

Jak vytvořit zdravé digitální prostředí pro žáky?
Jaké jsou osvědčené postupy a strategie pro efektivní výuku s digitálními nástroji? 
A jak ovlivňuje digitální svět duševní zdraví studentů?

Živě streamovaná debata proběhla 22. února 2024


Kulatý stůl: Umělá inteligence ve škole

Co dokáže, ale i nedokáže, umělá inteligence (AI)? Co nového přinese pedagogům a žákům cílené zapojení AI do výuky a jak na to? Jak ovlivní témata digitálních kompetencí učitelů i žáků průnik AI do mediálního prostoru a široká dostupnost těchto nástrojů? Stranou nezůstanou ani právní a etické otázky spojené například s využíváním zdrojů generovaných AI.

Živě streamovaná debata proběhla 27. září 2023


Kulatý stůl: Informatika a digitální kompetence: první zkušenosti na gymnáziu

Debata je především o tom, jak se na změny připravovat – své zkušenosti přišli posdílet zástupci tří gymnázií, která mají část příprav za sebou, a v některých ročnících už také první zkušenosti s výukou „po novu“. Jak na to šly a co by jejich ředitelé doporučili kolegům, kteří před řadou rozhodnutí teprve stojí?


Nepřehlédněte aktuální nabídku kurzů 
k nové informatice!

Hlavní změny v RVP pro gymnázia, cesty k zavádění nové informatiky, rozvíjení digitální kompetence, možnost diskutovat a ptát se.


Webinář „Nová informatika na gymnáziích“ 

Základní informace k tématům nové informatiky a jejich výuce na gymnáziích představili lektoři-pedagogové Daniel Lessner a Štěpánka Baierlová, kteří zodpověděli i řadu dotazů téměr dvou stovek účastníků. Živá diskuse a vzájemné sdílení mezi zúčastněnými pedagogy ukazují, že o témata nové informatiky je mezi pedagogy velký zájem.


Nábor lektorů k nové informatice pro gymnázia

Hledáme lektory kurzů nové informatiky, které jsou určené pedagogům gymnázií v rozsahu 4 hodin. Budete lektorovat kurzy vámi vybraných témat v nové informatice. Nabízíme vám úvodní vzdělávací programy pro lektory, podpůrné kurzy, možnosti supervizních konzultací a vzájemných setkávání lektorů pro sdílení zkušeností a nových nápadů po celou dobu vaší lektorské činnosti.


Jak začít s novou informatikou na gymnáziu

Naši hosté vás seznámí s hlavními změnami v RVP G a možnostmi výuky nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků. Budou diskutovat o možných cestách změn ve škole i pokládat otázky, které se týkají zavádění nového RVP G do praxe.

Termín: 27. 4. 2022
Čas: 15 – 16.00 hod.


proč se mění gymnaziální RVP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G), Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP) a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. V upravených RVP se zavádí vzdělávací oblast Informatika a nová klíčová kompetence – digitální.


důležité termíny

Čtyřletá gymnázia, dvojjazyčná gymnázia a vyšší stupně ostatních víceletých gymnázií mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP od 1. září 2022. Nejpozději musí zahájit výuku ve všech ročnících 1. září 2025.  1. září 2025 je také nový termín pro nejpozdější zahájení vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií, jež se řídí RVP ZV, tj. o rok se posunuje původní termín 1. září 2024.


na základě čeho revidujeme RVP pro gymnázia

Zavedení rozvoje informatického myšlení do rámcového a školního kurikula a důsledný rozvoj digitálních kompetencí byly prioritní cíle Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a jsou součástí cílů a opatření Strategie 2030+.

číst více
Požadavky na změny ICT kurikula jsou uváděny ve vládních i rezortních strategiích, zejména v otázkách bezpečnosti a proměn ekonomiky ČR: Národní strategie kybernetické bezpečnosti, Průmysl 4.0, Digitální Česko a Národní strategie na podporu umělé inteligence. Řeší se témata, jako je eGovernment, boj s dezinformacemi nebo otevřené vládnutí. Akční plán pro digitální vzdělávání (2021–2027) Evropské komise do základních digitálních dovedností a kompetencí zahrnuje digitální gramotnost včetně boje s dezinformacemi (digital literacy, including fighting disinformation), informatiku (computing education) a porozumění datově náročným technologiím, jako je umělá inteligence (good knowledge and understanding of data-intensive technologies, such as artificial intelligence).

jak probíhala revize RVP pro gymnázia

příprava revizí (2016–2018)

Revize ICT kurikula byly zahájeny v roce 2016. V roce 2017 byl zpracován komplexní materiál, který popisuje koncept rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí a žáků, podklady, ze kterých se vycházelo, i možnosti jejich začlenění do závazného kurikula. Tato podkladová studie je k dispozici zde. Už v průběhu přípravy probíhaly konzultace s učiteli základních a středních škol a byly organizovány workshopy, kde pracovní skupina získávala zpětnou vazbu k dílčím návrhům. Za všechny lze uvést pravidelné příspěvky na konferenci Počítač ve škole. Ve spolupráci s DigiKoalicí byla zorganizována série kulatých stolů na téma digitální gramotnosti žáků a kulatý stůl zaměřený na informatiku. Návrh informatiky byl uveřejněn na stránkách DigiKoalice a sběr připomínek a podnětů proběhl prostřednictvím online formuláře. V průběhu konzultací učitelská veřejnost převážně vyjadřovala obavy z nedostatku učitelů schopných nový vzdělávací obsah realizovat a z nedostatečného vybavení škol digitálními technologiemi. Zástupci z firemní sféry (převážně z IT sektoru) vyjadřovali velkou podporu návrhu a oceňovali zavedení informatiky. Učitelé z pedagogických fakult, respektive z kateder informatiky či technické a informační výchovy, i přes obavy z realizace (nedostatek učitelů a vybavení) převážně oceňovali progresivitu návrhu, zejména začlenění digitální gramotnosti do všech oborů, a vyjadřovali se nejčastěji ke konkrétním formulacím a strukturaci vzdělávacího obsahu informatiky a k vyřazení digitální gramotnosti z informatiky. Ne všichni byli přesvědčeni, že vypustit digitální gramotnost (uživatelské dovednosti pro zacházení s aplikačním softwarem apod.) z informatiky je dobrý krok. Na základě konzultací byl materiál dopracován a pod názvem Návrh revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií (2018) byl schválen poradou vedení MŠMT a připraven k pokusnému ověřování.

pokusné ověřování (2018–2020)
Na základě výzvy OP VVV Implementace digitálního vzdělávání (2016) připravily pedagogické fakulty dva projekty: Podpora rozvíjení informatického myšlení  (realizace říjen 2017 – říjen 2020) a Podpora rozvoje digitální gramotnosti (realizace leden 2018 – prosinec 2020). Jejich úkolem bylo ověřit koncepci rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi škol, připravit učební materiály pro žáky s metodikami pro učitele, vzdělávací programy pro učitele a popularizaci témat digitální gramotnosti a informatického myšlení mezi veřejností.
aktualizace RVP pro základní vzdělávání (2020–2021)
Na jaře 2020 byl na základě průběžných výsledků pokusného ověřování připraven návrh revizí RVP ZV. Z Informatiky byl vypuštěn informatický obsah, který se ukázal v pokusném ověřování jako příliš náročný, část jejího vzdělávacího obsahu pro 1. stupeň byla upravena tak, aby se více věnovala rozvoji základních uživatelských dovedností pro práci s počítačem. Výsledek byl konzultován s Asociací ředitelů základních škol a s Českou školní inspekcí. Podrobnější popis výsledných změn v RVP ZV 2021 je zde.
aktualizace RVP pro gymnázia (2020–2021)
Na podzim 2020 byl na základě průběžných výsledků pokusného ověřování připraven návrh revizí RVP G. Návrh byl na jaře 2021 konzultován s Asociací ředitelů gymnázií (AŘG). Po dohodě s MŠMT a AŘG byl návrh RVP G upraven, změny zapracovány i do RVP GSP a výsledné verze RVP G i RVP GSP byly předmětem veřejné konzultace. Souběžně byl připraven návrh na úpravy RVP DG a byl konzultován s řediteli dvojjazyčných gymnázií.
kdo se na revizích RVP pro gymnázia podílel

Celková koncepce úpravy a celková koordinace její přípravy
Jaroslav Fidrmuc, Daniela Růžičková, Kamil Ubr, Národní pedagogický institut České republiky (NPI)

Autoři a konzultanti úprav jednotlivých částí dokumentu (NPI)
Miroslav Bartošek, Václav Bendl, Martina Černá, Eva Fanfulová, Alena Hesová, Josef Herink, Jakub Holec, Petr Chaluš, Alexandros Charalambidis, Olga Kofroňová, Petr Koubek, Kateřina Lichtenberková, Miloš Mlčoch, Petr Naske, Markéta Pastorová, Daniela Růžičková, Veronika Sováková, Jitka Tůmová-Maříková, Renata Votavová

Externí autoři
Jan Berki, Bořivoj Brdička, David Hawiger, Martin Lána, Daniel Lessner, Ondřej Neumajer, Ivana Přichystalová, Pavel Roubal, Jiří Vaníček, Aleš Vyvial

Externí spolupracovníci a poradci
Učitelé a ředitelé pilotních škol, kteří ověřovali koncepci rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení
Konzultanti pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory z řad učitelů čtyřletých a víceletých gymnázií, pedagogických fakult, odborných fakult vysokých škol a dalších institucí a asociací
Odborný tým projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti pod vedením Tomáše Jeřábka
Odborný tým projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení pod vedením Jiřího Vaníčka


veřejná konzultace a vypořádání připomínek

Veřejná konzultace probíhala od 24. 6. do 21. 7. 2021. Navzdory tomu, že byla vyhlášena v závěru mimořádně náročného školního roku, se sešlo velké množství podnětů. Věnovali jsme se každému z nich. Podněty byly rozděleny do tří základních okruhů a jsou i s vypořádáním uveřejněny na této stránce. Podněty zveřejňujeme v anonymizované podobě a sdružené do tematických okruhů.

podněty k úpravám klíčové digitální kompetence

Návrhy na úpravu digitální kompetence

Podněty k úpravám digitální kompetence se zpravidla zabývaly konkrétním obsahem, navrhovaly, co do digitální kompetence ještě zahrnout, co přeformulovat nebo upozorňovaly na málo srozumitelné části. Digitální kompetenci jsme na základě podnětů přepracovali. Nyní jasněji navazuje na digitální kompetence v základním vzdělávání a je v ní zvýrazněna tvorba digitálního obsahu. Připravujeme metodické materiály, které digitální kompetenci budou dále vysvětlovat a ukazovat možnosti jejího rozvoje v jednotlivých vzdělávacích oborech.

Nesouhlas s vypuštěním uživatelských dovedností (dílčích digitálních kompetencí) z informatiky

Poměrně dost připomínek se týká nesouhlasu s vypuštěním uživatelských dovedností (dílčích digitálních kompetencí) z informatiky. Argumenty jsou různé, v zásadě ale spadají do dvou, respektive tří okruhů: (1) tento obsah nesmí z RVP vypadnout, protože je důležitý, (2) učitelé jiných předmětů tento obsah nezvládnou realizovat a případně (3) vymezení pouze v digitální kompetenci bez bližšího rozpracování ve vzdělávacích oborech je nedostatečné, učitelé si s tím neporadí nebo dojde k příliš velkému zjednodušení.

podněty k úpravám vzdělávací oblasti Informatika

Připomínky k informatice obecnější povahy – bez vazby na konkrétní témata či formulace

Za všechny uvádíme ty nejčastější:

Nová informatika je příliš náročná (zbytečně odborná vs. má nedostatečnou časovou dotaci)
Vzdělávací obsah byl upraven: zčásti v očekávaných výstupech, více v učivu. Viz dále vypořádání připomínek ke konkrétnímu obsahu. Nároky byly sníženy, časová dotace zůstává.

Nová informatika je formulována příliš obecně
Obecnější formulace vycházejí z principu rámcových vzdělávacích programů (RVP) a dvouúrovňového kurikula: RVP formulují závazné rámce (státní úroveň kurikula), školy vycházejí z rámců a formulují jejich konkretizace ve školních vzdělávacích programech (ŠVP – školní úroveň kurikula). Na pomoc s konkretizací a porozuměním vzdělávacímu obsahu nové informatiky jsou a budou k dispozici modelové osnovy pro předmět informatika, vzdělávání učitelů i učebnice pro žáky s metodikami pro učitele.

V nové informatice chybí požadavky na základní digitální dovednosti (aplikační software, kancelářský balíček...)
Ano, to je v zásadě pravda. Dovednosti související s využíváním aplikačního softwaru jsou součástí klíčové digitální kompetence a jejich rozvoj je úkolem všech předmětů. Stejně jako u ostatních klíčových kompetencí.

Návrhy na úpravu informatiky

Většina podnětů se týkala příliš velké náročnosti vzdělávacího obsahu v návrhu. Informatiku jsme upravili a část vzdělávacího obsahu vypustili. Často se také stávalo, že byly připomínky k příliš velké náročnosti tam, kde jsme ji nezamýšleli. Někde jsme formulace upravili, některé ponechali v původním znění. Víme, že bude potřeba hodně věcí vysvětlovat, k dispozici budou modelové osnovy pro předmět informatika, vzdělávání učitelů i učebnice pro žáky s metodikami pro učitele.

ostatní podněty

Podněty, které bezprostředně nesouvisely s obsahem informatiky nebo digitální kompetence, jsme sdružili podle témat a vypořádávali jsme je společně. Za všechny uvádíme ty nejčastější:

(Ne)začlenění digitální problematiky do vzdělávacích oborů
Utváření a rozvoj digitální kompetence byly začleněny do cílových zaměření vzdělávacích oblastí, respektive byla upravena cílová zaměření, ve kterých využívání moderních technologií (tedy dobrý základ rozvoje digitálních kompetencí) chybělo.
Do vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů bude digitální problematika začleněna až v rámci celkových revizí těchto obsahů. Na pomoc školám a učitelům k rozvoji digitálních kompetencí připravujeme metodickou podporu, podobnou jako mají již nyní základní školy – viz web https://revize.edu.cz/.

Materiální a personální (ne)připravenost škol
Na vybavení digitálními technologiemi dostanou školy finanční dotaci. Na pomoc učitelům jsou připraveny nebo se připravují vzdělávací aktivity, modelové osnovy informatiky i vzdělávací zdroje pro žáky s metodikami pro učitele.

Připomínky k termínu a způsobu veřejné konzultace
Víme, že vyhlášení veřejné konzultace v závěru mimořádně náročného školního roku není z nejšťastnějších. Záměrem nebylo se vyhnout veřejné diskuzi – připomínek se navzdory termínu sešlo dost a jsme za ně vděční. Záměrem bylo a je uveřejnit schválené revidované gymnaziální RVP na začátku nového školního roku. Tedy co nejdříve po zveřejnění nového RVP ZV, aby víceletá gymnázia měla co nejrychleji k dispozici navazující úpravy. A současně aby gymnázia, která by chtěla zahájit novou výuku od září 2022, měla dost času na přípravu.