Člověk a svět práce


Digitální technologie ve světě práce a ekonomiky

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v současném RVP gymnázií propojuje kariérové a ekonomické vzdělávání. Navazuje na tematický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (kariérové vzdělávání) a tematický okruh Člověk, stát a hospodářství vzdělávacího oboru Výchova k občanství (finanční a ekonomické vzdělávání) v kurikulu základního vzdělávání. Vzdělávání v oblasti světa práce má žáka uvést do plnohodnotného profesního i ekonomického občanského života, jehož součástí jsou dnes i digitální technologie.

Gymnázium připravuje žáky na další studium a povolání, v nichž se předpokládá využívání digitálních technologií. Ve vztahu k volbě a plánu své budoucí kariéry žáci využívají různé digitální vzdělávací a informační zdroje k sebepoznání, sebeprezentaci a posouzení profesní a vzdělávací nabídky a celkově trendů na mezinárodním trhu práce. Žáci vědomě budují svou digitální identitu, propojují se s ostatními a rozvíjí dovednosti prezentovat sebe a své kariérové cíle i prostřednictvím osobního e-portfolia – např. v rámci přijímacího řízení k dalšímu studiu nebo ve zvolené profesi. Osobní e-portfolio jim pomáhá tvořit si osobní i profesní profil a zaznamenávat zkušenosti, dovednosti a úspěchy.

V oblasti finančního a ekonomického vzdělávání se díky digitalizaci rozvíjí např. nové prostředky elektronického placení a kryptoměny, se kterými se musí žáci naučit zacházet. Nakupování se přesouvá na internet, což přináší nové příležitosti, ale i rizika spojená s kyberprostorem. Při hospodaření nám mohou pomoci různé aplikace, finanční instituce dnes fungují online. Také marketing se přesouvá do digitálního prostředí, média působí na ekonomický svět a rozvíjí se e-komerce (elektronické obchodování). Vznikají nové formy sdílené ekonomiky a kvůli omezeným zdrojům se zvyšuje tlak na zavedení principů cirkulární ekonomiky. Během gymnázia by se žáci měli v těchto nových trendech zorientovat a naučit se bezpečně využívat různé digitální nástroje při platebním styku, nakupování, hospodaření, marketingu, analýze dat nebo při realizaci projektu. Pro zodpovědné ekonomické rozhodování je také velmi důležitá schopnost vyhledat a analyzovat ekonomické informace a statistická data.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že

 • vedeme žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií ve spolupráci s ostatními, při kariérovém rozhodování, v souvislosti se světem práce a pracovními činnostmi
 • motivujeme žáky k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, k vytvoření prostředí pro učení, k seberozvoji, spolupráci a komunikaci v týmu
 • prakticky seznamujeme žáky s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při vytváření digitální formy sebeprezentace, osobního e-portfolia nebo při realizaci a prezentaci projektů a (týmových) úkolů
 • vedeme žáky ke kritické práci s informačními zdroji a mediálními ekonomickými informacemi
 • seznamujeme žáky s digitálními službami spojenými se správou finančních prostředků, hospodařením a podnikáním
 • vedeme žáky k uplatňování odpovědného spotřebitelského chování v digitálním světě a k rozpoznávání marketingových sdělení a strategií v digitálním prostředí
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?

Trh práce a profesní volba

 • využívat digitální zdroje k posouzení profesní a vzdělávací nabídky na základě plánu své budoucí kariéry a k posouzení trendů na trhu práce a možnosti reagovat na poptávku na českém i evropském trhu práce dalším vzděláváním
 • sestavovat své kariérové e-portfolio k prezentaci vlastní osoby, dovedností, zkušeností, výstupů a úspěchů ve vztahu k dalšímu studiu nebo ve zvolené profesi
 • vyhotovit potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení v digitální podobě

Finance

používat digitální platební nástroje a na příkladu vysvětlit, jak uplatňovat práva spotřebitele při nákupu zboží a služeb na dálku (internet, telefon), včetně finančního trhu a e-komerce využívat digitální formy bankovních služeb a bezhotovostního platebního styku a chápat princip kryptoměn využívat různé finanční portály, online kalkulačky, aplikace a další digitální nástroje
 • k sestavení rozpočtu domácnosti
 • k výběru nejvýhodnějšího investičního, úvěrového nebo pojišťovacího produktu
 • ke zpracování ekonomických údajů a dat

Komentář: Cirkulární a sdílená ekonomika je novým, aktuálním tématem, které také navazuje na průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. Oblast marketingu a reklamy je zapotřebí posunout k online marketingu (digitálnímu marketingu), neboť ten je dnes hlavním marketingovým nástrojem.

Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice

mít přehled o významných ekonomických mediálních titulech a posoudit na základě aktuálních informací vliv nejdůležitějších ekonomických ukazatelů na změny v životní úrovni občanů zpracovat přiznání k dani z příjmu a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění v elektronických formulářích

Komentář: Navazuje na výstup v RVP „volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky“.

Tržní ekonomika

na příkladu ukázat základní principy cirkulární ekonomiky a sdílené ekonomiky rozpoznat reklamní sdělení na internetu, včetně sociálních sítí, identifikovat cílové skupiny, analyzovat záměr a skrytý obsah reklamního sdělení provést segmentaci cílových skupin ve vztahu k danému produktu a určit vhodné reklamní nástroje pro oslovení vybraného segmentu zákazníků, kriticky posuzovat podíl (online) marketingu na úspěchu výrobku na trhu

Pracovněprávní vztahy

při práci bezpečně používat vhodné digitální technologie používat digitalizované systémy, jako je elektronická evidence práce apod. využívat digitální technologie ke komunikaci, sdílení informací, pro týmovou práci či práci na dálku


Rozvoj digitální kompetence ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitální kompetence
 • vedeme žáky k elektronické evidenci dovedností a podporujeme je ve vytváření kariérových e-portfolií, která jim umožní sledovat a evidovat úspěchy a vlastní pokrok při učení a budou jim sloužit jako nástroj sebeprezentace a časosběrný podklad pro jejich zodpovědné a o důkazy opřené kariérové rozhodování
 • vedeme žáky k vědomému a zodpovědnému utváření digitální identity vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce; učíme je vnímat, že každou svou akcí v digitálním prostředí zanechávají stopu
 • zařazujeme do výuky aktivity, v nichž mají žáci příležitost pracovat s otevřenými daty a veřejnými databázemi v souvislosti se světem práce; ukazujeme žákům, které digitální služby nabízí stát, veřejná správa, komerční i neziskový sektor a jak mohou tyto služby využívat při kariérovém rozvoji a ekonomickém vzdělávání
 • vedeme žáky ke kritické práci s informačními zdroji a k odpovědnosti při jejich vytváření
 • zařazujeme do výuky aktivity, které motivují žáky k užívání digitálních technologií tvůrčím a inovativním způsobem, k nalézání, porovnávání a vyhodnocování různých variant řešení a k prezentování a sdílení záměrů, postupů a výsledků samostatné i skupinové práce
 • vedeme žáky k záměrnému a promyšlenému využívání vhodných digitálních technologií k samostatné práci i práci v týmech při pracovních činnostech, laboratorních pracích a vlastních projektech; poskytujeme tím žákům příležitost k tvůrčímu a inovativnímu využívaní digitálních technologií při stanovení záměru projektu, hledání postupů, metod a variant řešení, porovnávání a vyhodnocování výsledků a dopadů projektu i při jeho prezentaci pro různé cílové skupiny
 • motivujeme žáky ke komunikaci v týmu při společných úkolech prostřednictvím různých digitálních technologií, k využívání online konferencí a sdíleného virtuálního pracovního prostoru