Fyzika


Fyzika a digitální technologie

Účelné uplatnění digitálních technologií ve výuce fyziky je výhodné pro obě vzdělávací oblasti – informatiku i fyziku. Výuka fyziky přispívá k rozvoji informatického myšlení a digitální kompetence, a to ve všech aspektech. Digitální technologie umožňují přiblížit výuku fyziky aktuálnímu stavu a procesům fyziky jakožto vědního oboru. Vhodné uplatnění digitálních technologií ve výuce přispívá k vyšší efektivitě výuky nejen tím, že napomůže žákům k pochopení učiva, ale i tím, že výuka žáky zaujme a pozitivně motivuje.

Ve vyučovacím předmětu žáci využívají digitální technologie k pozorování fyzikálních jevů, měření a zpracování naměřených hodnot, k popisu a vysvětlení fyzikálních jevů pomocí záznamů experimentů a vizuálních simulací, k řešení problémů sběrem a tříděním dat z otevřených zdrojů a ke komunikaci (zejména při distančním vzdělávání). Použité zdroje a elektronické záznamy si žáci ukládají do portfolia k dalšímu využití při vzdělávání.

Ve Fyzice rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • vedeme žáky k vyhledávání a výběru potřebných informací o zkoumaných jevech a jejich uplatnění a souvislostech i v jiných oborech lidské činnosti
 • rozvíjíme dovednost žáků získané informace analyzovat a třídit dle stanovených kritérií
 • rozvíjíme dovednost žáků vyvozovat z utříděných informací odpovídající závěry
 • rozvíjíme dovednost žáků tvořit a upravovat digitální obsah v různých formátech, volbu formátu odvozovat dle účelu využití
 • vedeme žáky, aby při sdílení informací dbali na korektnost vyjadřování a čistotu stylu
 • vedeme žáky k tomu, aby dbali na etiku při používání převzatých informací, odlišovali původní text a uváděli zdroje použitých informací
 • vedeme žáky k efektivnímu a bezpečnému používání digitální techniky k pozorování a měření fyzikálních jevů a ke zpracování výsledků pozorování a měření
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • navrhuje optimální postup pozorování a měření fyzikálních jevů, k tomu používá i náročnější digitální měřidla a měřicí přístroje
 • modeluje fyzikální jevy pomocí počítačového softwaru
 • při výkladu používá vlastní experimenty nebo jejich digitální záznamy
 • při měření používá k záznamu naměřených hodnot a výpočtům i náročnější techniku
 • vyhledává a třídí data z otevřených zdrojů dle strategie zvolené dle účelu jejich využití
 • vyhledává data z otevřených zdrojů k postupu řešení úlohy a k ověření věcné správnosti nalezeného řešení úlohy
 • hodnotí relevantnost informací z médií k dané problematice dle jejich správnosti, úplnosti a spolehlivosti
 • sestavuje počítačové prezentace vybraných dat a informací k představení souvislostí fyzikálních jevů a k aplikacím fyzikálních jevů v technice a ostatních vědních oborech
 • přizpůsobuje organizaci a uchovávání dat a informací dle obsahu, prostředí a účelu
 • ke komunikaci a sdílení dat při skupinové práci nebo diskusi k výsledkům pozorování a měření s odlehlými spolužáky používá dostupné digitální prostředky
 • při používání digitálních technologií dbá na ochranu osobních údajů a bezpečné používání techniky

Rozvoj digitální kompetence ve Fyzice ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií
 • při experimentálních a badatelských úlohách v rámci fyzikálního vzdělávání vedeme žáky k promyšlené volbě měřicích metod a měřicích zařízení, jejichž prostřednictvím se efektivně uplatní digitální technika z hlediska postupu i zpracování výsledků
 • vedeme žáky k tomu, aby své myšlenky a výsledky získané z pozorování a měření fyzikálních jevů zveřejňovali a diskutovali nejen v rámci své pracovní skupiny, ale i v širším okruhu a aby k tomuto účelu promyšleně dle věcného obsahu sdělení a profilu zájmové skupiny, jíž je informace určena, volili vhodné prostředky, využívali možností sdílených dokumentů a digitálních komunikačních prostředků
 • do výuky fyziky zařazujeme projekty, které vedou žáky k cizojazyčné komunikaci s využitím digitálních komunikačních prostředků
 • vedeme žáky k tomu, aby při studiu fyzikálních jevů využívali dostupné applety modelující fyzikální jevy, vlastní digitální modelování fyzikálních jevů, možnosti experimentů ve vzdálených laboratořích a možnosti otevřených zdrojů informací
 • vedeme žáky k navrhování vlastních projektů s fyzikální tematikou, k zpracování návrhu jejich obsahu a k následné realizaci a vyhodnocení včetně efektivního využití digitálních prostředků
 • při práci s daty z otevřených zdrojů vedeme žáky k tomu, aby potřebné zdroje volili systematicky dle předem zvolené strategie odvozené z účelu, tj. zadání; vedeme žáky k tomu, aby získaná data třídili a kriticky posuzovali podle kritérií odvozených z účelu, tj. zadání
 • vedeme žáky k tomu, aby ve své ediční činnosti dbali na dodržování pravidel k ochraně autorských práv u převzatých či jinak použitých textů a současně dbali i na ochranu vlastních autorských práv a ochranu vlastní identity
 • vedeme žáky k tomu, aby se používání optomalních digitálních technologií stalo přirozenou součástí jejich vzdělávání a občanského života