Sportovní trénink


Sportovní trénink a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Sportovní trénink RVP GSP, utvářejí žáci své digitální kompetence tím, že využívají a rozvíjejí dovednosti pracovat s digitálními technologiemi, které si osvojili v základním vzdělávání. Využívají digitální technologie a digitální zdroje v postavení výkonnostního a vrcholového sportovce, který vyžaduje specifické podmínky i specifické propojení náročného sportovního tréninku a studia. Digitální technologie pomáhají žákům orientovat se v teorii i praxi sportovního tréninku a usnadňují jim plánování i vyhodnocování tréninkového procesu. Pomáhají jim získávat, ukládat a vyhodnocovat data o jejich vlastních pohybových činnostech a výkonech, o kvalitě pohybu a vyvozovat z nich odpovídající závěry pro další tréninkový i závodní proces ve shodě s individuální zátěží i s potřebami regenerace organismu a celkového tělesného, duševního i sociálního zdraví. Získané zkušenosti s využitím digitálních technologií žákům mohou usnadnit nejen aktuální trénink, ale mohou být dobrou základnou pro další sportovní kariéru nebo pro budoucí roli trenérů, asistentů trenéra atd.

Ve Sportovní přípravě rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • umožňujeme žákům využívat digitální technologie, které jsou vhodné při sportovním tréninku – poznávání základních modelů sportovního tréninku, kondiční, technické a taktické přípravy, včetně regenerace, správné výživy a antidopingové problematiky, sestavování tréninkových plánů a deníků i jejich vyhodnocování, měření, zaznamenávání a vyhodnocování pohybových výkonů, rozbor záznamů pohybu při tréninkových a závodních aktivitách atd.
 • nabízíme žákům specifické digitální zdroje a aplikace využitelné ve sportovní přípravě
 • umožňujeme žákům zpracovávat informace o pohybových aktivitách a výsledcích žaků dané třídy, tréninkové skupiny a prezentovat je na webu školy, v elektronickém časopise školy (třídy) apod. při dodržování zásad ochrany osobních údajů
 • učíme žáky vystupovat na veřejnosti a prezentovat své výkony a svou osobnost prostřednictvím digitálních sítí a médií
Co by měl zvládnout žák na konci gymnaziálního vzdělávání?
 • využívat digitální technologie při plánování a vyhodnocování sportovního tréninku

Komentář: v tématu Sportovní trénink a zdraví a k výstupu „rozlišuje systém sportovního tréninku jako účelné uspořádání obsahu, prostředků, metod a principů plánování při zatěžování organismu“ v tématu Činnosti podporující sportovní trénink a doplňují je o využití digitálních technologií při poznávání základních podmínek a procesů sportovního tréninku, při plánování i vyhodnocování tréninkového a závodního cyklu, při využívání cílené regenerace, stravování, respektování antidopingové problematiky atd.

 • účelně a efektivně využívat digitální technologie ke sledování rozvoje tělesných hodnot při individuálně zaměřeném tréninku, při závodech i v procesu regenerace; k evidenci dosažených výkonů; k záznamu a vyhodnocení techniky a taktiky pohybových činností v tréninku i v závodech; k evidenci a vyhodnocování získaných dat aj.

Komentář: Dovednosti se vztahují k výstupům „zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a pohybových schopností ve vybrané sportovní specializaci s ohledem na své individuální předpoklady“ a „zvládá a vědomě ovlivňuje technické, taktické, kondiční a psychické faktory sportovního výkonu v přípravě i v soutěžích“ v tématu Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a doplňují je o vědomé využití digitálních technologií při zvládání konkrétních postupů a faktorů.


Rozvoj digitálních kompetencí ve Sportovní přípravě ve školním vzdělávacím programu 

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií
 • motivujeme žáky k využívání digitálních technologií pro sledování vlastních tělesných parametrů při pohybových činnostech i konkrétních pohybových výkonů jako vhodného základu rozvoje tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti; nabízíme vhodné zdroje se záznamy vrcholových sportovců pro rozvoj technické a taktické přípravy (KD1, KD2; KK1, KK7[i])
 • vedeme žáky k pořizování digitálního záznamu pohybových výkonů, k rozboru záznamů, k odhalování chyb v provedení pohybů a k návrhům postupů pro jejich odstranění (KD2, KD1, KD4; KK2, KK7)
 • umožňujeme žákům využívat digitální přístroje pro komunikaci při organizaci a realizaci tréninku, pohybových a sportovních akcí nebo při aktivitách v přírodě (KD3, DK2; KK3, KK4, KK7)
 • umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě webu školy (elektronického časopisu) a vytvářet vhodné příspěvky z pohybových akcí a závodů; vedeme je k dodržování etiky a ochraně osobních dat při zveřejňovaní informací a při prezentaci vlastních výkonů a své osobnosti vrcholového sportovce (KD5, KD6; KK4, KK5, KK7)
 • zpřístupňujeme žákům digitální zdroje s problematikou pohybových aktivit a sportů; učíme je třídit a ověřovat informace a vytvářet vlastní archivy vhodných zdrojů i portfolia zajímavých informací a poznatků (záznamů) z jejich vlastních pohybových aktivit (DK5, DK6; KK1, KK6, KK7)
 

[i] KD – Kompetence digitální; KK – klíčová kompetence (podle RVP GSP)